Podmienky používania

Prečítajte si všetky tieto zmluvné podmienky.

Keďže môžeme prijať vašu objednávku a uzavrieť právne vymožiteľnú dohodu bez ďalšieho odkazu na vás, musíte si prečítať tieto zmluvné podmienky, aby ste sa uistili, že obsahujú všetko, čo chcete, a nič, s čím nie ste spokojní. Ak si nie ste niečím istý, zavolajte nám 00441313386191 alebo 00447514623532.

Aplikácia

 1. Tieto obchodné podmienky sa budú vzťahovať na nákup tovaru vami (zákazníkom alebo vy). Sme spoločnosť Detská posteľ's Home Ltd. registrovaná v Škótsku pod číslom SC552876 so sídlom na adreseHUDSON HOUSE BUSINESS CENTRE, HUDSON HOUSE, 8 ALBANY STREET, EDINBURGH, Škótsko, EH1 3QB s e-mailovou adresou [email protected]; telefónne číslo 00441313386191 alebo 00447514623532; (dodávateľ alebo my alebo my).
 2. Toto sú podmienky, za ktorých vám predávame všetok Tovar. Objednávkou ktoréhokoľvek z Tovarov súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Obchodnými podmienkami. Tovar si môžete kúpiť z webovej stránky len vtedy, ak máte oprávnenie na uzavretie zmluvy a máte aspoň 18 rokov.

Výklad

 1. Spotrebiteľ je fyzická osoba konajúca na účely, ktoré sú úplne alebo prevažne mimo jej živnosti, podnikania, remesla alebo povolania;
 2. Zmluva znamená právne záväznú dohodu medzi vami a nami o dodávke Tovaru;
 3. Miesto dodania znamená priestory Dodávateľa alebo iné miesto, kde má byť Tovar dodaný, ako je uvedené v Objednávke;
 4. Trvalé médium znamená papier alebo e-mail alebo akékoľvek iné médium, ktoré umožňuje adresovať informácie osobne príjemcovi, umožňuje príjemcovi uchovávať informácie spôsobom dostupným pre budúce použitie po dobu, ktorá je dostatočne dlhá na účely informácií, a umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií;
 5. Tovar znamená tovar inzerovaný na Webovej stránke, ktorý vám dodáme v počte a popise uvedenom v Objednávke;
 6. Objednávka znamená objednávku Tovaru Zákazníka od Dodávateľa odoslanú podľa postupu krok za krokom, ktorý je uvedený na Webovej stránke;
 7. Zásady ochrany osobných údajov znamenajú podmienky, ktoré stanovujú, ako budeme nakladať s dôvernými a osobnými informáciami, ktoré sme od vás dostali prostredníctvom webovej stránky;
 8. Webová stránka znamená našu webovú stránku www.https://childrensbedshome.com/sk/, na ktorej je tovar inzerovaný.

Tovar

 1. Popis Tovaru je uvedený na Webovej stránke, katalógoch, brožúrach alebo inej forme reklamy. Akýkoľvek popis je len ilustračný a môžu sa vyskytnúť drobné nezrovnalosti vo veľkosti a farbe dodávaného Tovaru.
 2. V prípade akéhokoľvek Tovaru vyrobeného podľa vašich špeciálnych požiadaviek je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby všetky informácie alebo špecifikácie, ktoré poskytnete, boli presné.
 3. Všetok tovar, ktorý sa objaví na webovej stránke, závisí od dostupnosti.
 4. Môžeme vykonať zmeny Tovaru, ktoré sú potrebné na dodržanie akéhokoľvek platného zákona alebo bezpečnostných požiadaviek. O týchto zmenách vás budeme informovať.

Osobné údaje a registrácia

 1. Pri registrácii na používanie webovej stránky si musíte nastaviť používateľské meno a heslo. Zostávate zodpovedný za všetky akcie vykonané pod zvoleným užívateľským menom a heslom a zaväzujete sa, že svoje užívateľské meno a heslo nezverejníte nikomu inému a budete ich držať v tajnosti.
 2. Všetky informácie uchovávame a používame striktne podľa zásad ochrany osobných údajov.
 3. Môžeme vás kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo iných spôsobov elektronickej komunikácie a predplatenou poštou a vy s tým výslovne súhlasíte.

Základ predaja

 1. Popis Tovaru na našej webovej stránke nepredstavuje zmluvnú ponuku predaja Tovaru. Keď bola objednávka odoslaná na webovej stránke, môžeme ju z akéhokoľvek dôvodu odmietnuť, aj keď sa vám pokúsime bezodkladne povedať dôvod.
 2. Proces objednávky je uvedený na webovej stránke. Každý krok vám umožňuje skontrolovať a opraviť prípadné chyby pred odoslaním objednávky. Je vašou zodpovednosťou skontrolovať, či ste proces objednávania použili správne.
 3. Zmluva o predaji objednaného Tovaru vznikne až vtedy, keď od nás dostanete email s potvrdením Objednávky (Potvrdenie objednávky). Potvrdenie objednávky Vám bude zaslané až potom, čo obdržíme jednoznačnú platbu za Vami objednaný Tovar. Musíte sa uistiť, že Potvrdenie objednávky je úplné a presné a okamžite nás informovať o akýchkoľvek chybách. Nie sme zodpovední za žiadne nepresnosti vo Vami zadanej Objednávke. Zadaním objednávky súhlasíte s tým, aby sme vám prostredníctvom e-mailu potvrdili zmluvu so všetkými informáciami v nej (tj Potvrdenie objednávky). Potvrdenie objednávky dostanete v primeranom čase po uzavretí zmluvy, v každom prípade však najneskôr pri dodaní akéhokoľvek Tovaru dodaného na základe zmluvy.
 4. Akákoľvek cenová ponuka je platná maximálne 1 deň od jej dátumu, pokiaľ ju výslovne nestiahneme skôr.
 5. Po jej uzavretí nie je možné vykonať žiadnu zmenu zmluvy, či už ide o popis Tovaru, Poplatky alebo iné, pokiaľ sa na zmene písomne nedohodne Zákazník a Dodávateľ.
 6. Máme v úmysle, aby sa tieto Podmienky vzťahovali iba na Zmluvu, ktorú uzatvoríte ako Spotrebiteľ. Ak to tak nie je, musíte nám to oznámiť, aby sme vám mohli poskytnúť inú zmluvu s podmienkami, ktoré sú pre vás vhodnejšie a ktoré by mohli byť v niektorých ohľadoch pre vás lepšie, napr. podnikania.

Cena a platba

 1. Cena Tovaru a prípadné dodatočné dodanie alebo iné poplatky sú uvedené na Webovej stránke v deň objednávky alebo iná cena, na ktorej sa písomne dohodneme.
 2. Ceny a poplatky zahŕňajú DPH v sadzbe platnej v čase objednávky.
 3. Musíte zaplatiť odoslaním údajov o svojej kreditnej alebo debetnej karte spolu s objednávkou a my môžeme okamžite prijať platbu.

Doručenie

1. Tovar doručíme na Miesto dodania v dohodnutom termíne alebo v dohodnutom termíne alebo, ak sa nedohodne, bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. .

2. V každom prípade, bez ohľadu na udalosti, ktoré nemôžeme ovplyvniť, ak nedodáme Tovar včas, môžete (okrem akýchkoľvek iných prostriedkov nápravy) zmluvu ukončiť, ak:

a. odmietli sme dodať Tovar, alebo ak je včasné doručenie nevyhnutné s ohľadom na všetky relevantné okolnosti v čase uzavretia zmluvy, alebo ste nám pred uzavretím Zmluvy povedali, že včasné doručenie je nevyhnutné; alebo

b. potom, čo sme nedoručili včas, uviedli ste neskoršiu lehotu, ktorá je primeraná okolnostiam, a my sme v tejto lehote nedodali.

3. Ak so Zmluvou naložíte pri ukončení, (okrem iných prostriedkov nápravy) vám bezodkladne vrátime všetky platby uskutočnené na základe Zmluvy.

4. Ak ste boli oprávnení nakladať so Zmluvou pri ukončení, ale neurobíte tak, nebráni vám to v zrušení Objednávky akéhokoľvek Tovaru alebo odmietnutí Tovaru, ktorý bol dodaný, a ak tak urobíte, budeme (navyše na iné prostriedky nápravy) bezodkladne vrátiť všetky platby uskutočnené podľa Zmluvy za akýkoľvek takto zrušený alebo odmietnutý Tovar. Ak bol Tovar doručený, musíte nám ho vrátiť.

5. Ak akýkoľvek Tovar tvorí obchodnú jednotku (jednotka je obchodnou jednotkou, ak by rozdelenie jednotky podstatne zhoršilo hodnotu tovaru alebo charakter jednotky), nemôžete zrušiť alebo odmietnuť objednávku na niektorý z týchto tovarov bez toho, aby ste zrušenie alebo odmietnutie Objednávky pre zvyšok z nich.

6. Súhlasíte s tým, že môžeme dodať Tovar v splátkach, ak budeme mať nedostatok zásob alebo iný skutočný a spravodlivý dôvod, v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami a za predpokladu, že nenesiete zodpovednosť za dodatočné poplatky.

7. Ak vy alebo váš poverená osoba bez našej viny neprevezmete Tovar na Miesto dodania, môžeme vám účtovať primerané náklady na jeho uskladnenie a opätovné doručenie.

8. Tovar sa stane vašou zodpovednosťou od dokončenia dodávky alebo prevzatia zákazníkom. Ak je to možné, musíte Tovar pred jeho prevzatím skontrolovať.

Riziko a titul

1. Riziko poškodenia alebo straty akéhokoľvek Tovaru prechádza na vás, keď vám bude Tovar doručený.

2. Nie ste vlastníkom Tovaru, kým nedostaneme platbu v plnej výške. Ak je celá platba omeškaná alebo dôjde k úpadku, môžeme sa rozhodnúť oznámením zrušiť akúkoľvek dodávku a ukončiť akékoľvek právo na používanie Tovaru, ktorý ešte vlastníte, a v takom prípade ho musíte vrátiť.

Odvolanie a zrušenie

1. Objednávku môžete odvolať tak, že nám to oznámite ešte pred uzavretím zmluvy, či si to jednoducho želáte zmeniť, bez udania dôvodu a bez toho, aby tým vznikla akákoľvek zodpovednosť.

2. Zmluvu môžete zrušiť s výnimkou akéhokoľvek Tovaru, ktorý je vyrobený podľa vašich špeciálnych požiadaviek (t.j Vracia sa vpravo) tým, že nám oznámite najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy, či si to jednoducho želáte zmeniť bez udania dôvodu a bez zodpovednosti, s výnimkou prípadu, keď sa musíte vrátiť na ktorúkoľvek z našich prevádzkových priestoroch Tovar v nepoškodenom stave na vlastné náklady. Potom vám musíme bezodkladne vrátiť cenu za ten Tovar, ktorý bol zaplatený vopred, ale môžeme si ponechať akýkoľvek samostatný poplatok za doručenie. Tým nie sú dotknuté vaše práva, keď dôvodom odstúpenia od zmluvy je akýkoľvek chybný Tovar. Toto právo na vrátenie je odlišné a oddelené od práv na zrušenie nižšie.

3. Toto je a zmluva na diaľku (ako je definované nižšie), ktorá má právo na zrušenie (Práva na zrušenie) uvedené nižšie. Tieto práva na odstúpenie od zmluvy sa však nevzťahujú na zmluvu na nasledujúci tovar (bez iných) za nasledujúcich okolností:

A. tovar, ktorý je vyrobený podľa vašich špecifikácií alebo je jasne personalizovaný;

B. tovar, ktorý sa rýchlo znehodnotí alebo sa mu skončí životnosť.

4. Práva na odstúpenie od zmluvy prestávajú byť dostupné za nasledujúcich okolností:

A. v prípade akejkoľvek kúpnej zmluvy, ak je tovar po dodaní neoddeliteľne zmiešaný (podľa svojej povahy) s iným tovarom.

Právo na zrušenie

5. Za podmienok uvedených v týchto podmienkach môžete túto zmluvu zrušiť do 14 dní bez udania dôvodu.

6. Lehota na zrušenie uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia strana s výnimkou dopravcu nadobudnete fyzickú držbu posledného Tovaru. V prípade zmluvy o dodávke tovaru na čas (tj predplatné) bude právo na zrušenie 14 dní od prvého doručenia.

7. Na uplatnenie práva na zrušenie nás musíte informovať o svojom rozhodnutí zrušiť túto zmluvu jasným vyhlásením, v ktorom uvediete svoje rozhodnutie (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné. V každom prípade musíte byť schopní preukázať jasný dôkaz o tom, kedy došlo k zrušeniu, takže sa môžete rozhodnúť použiť vzorový formulár na zrušenie.

8. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o rozhodnutí Zákazníka odstúpiť od zmluvy môžete vyplniť a odoslať aj elektronicky na našej webovej stránke www.https://childrensbedshome.com/sk/. Ak využijete túto možnosť, bezodkladne vám zašleme potvrdenie o prijatí takéhoto zrušenia na trvanlivom médiu (napr. e-mailom).

9. Aby ste dodržali lehotu na zrušenie, stačí, ak odošlete svoju komunikáciu týkajúcu sa uplatnenia práva na zrušenie pred uplynutím lehoty na zrušenie.

Účinky storna v storno lehote

10. S výnimkou prípadov uvedených nižšie, ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (okrem dodatočných nákladov, ktoré vzniknú, ak ste si zvolili iný ako najlacnejší typ doručenia nami ponúkaného štandardného doručenia).

Odpočet za dodaný tovar

11. Môžeme vykonať zrážku z náhrady za stratu hodnoty akéhokoľvek dodaného Tovaru, ak je strata v dôsledku zbytočného zaobchádzania z vašej strany (t. j. manipulácie s Tovarom nad rámec toho, čo je potrebné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru). : napr. ide nad rámec manipulácie, ktorá by mohla byť primerane povolená v obchode). Je to preto, že za túto stratu nesiete zodpovednosť a ak sa odpočítanie neuskutoční, musíte nám zaplatiť sumu tejto straty.

Načasovanie úhrady

12. Ak sme neponúkli vyzdvihnutie Tovaru, vrátime peniaze bez zbytočného odkladu, najneskôr však:

A. 14 dní odo dňa, keď od vás dostaneme späť akýkoľvek dodaný Tovar, príp

B. (ak skôr) 14 dní odo dňa, keď poskytnete dôkaz, že ste tovar odoslali späť.

13. Ak sme ponúkli vyzdvihnutie Tovaru alebo ak nebol dodaný žiadny Tovar, vrátime vám peniaze bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí zrušiť túto zmluvu.

14. Úhradu vykonáme rovnakým platobným prostriedkom, aký ste použili pri prvej transakcii, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak; v žiadnom prípade vám nebudú v dôsledku vrátenia účtované žiadne poplatky.

Vrátenie Tovaru

15. Ak ste obdržali Tovar v súvislosti so Zmluvou, ktorú ste zrušili, musíte Tovar zaslať späť alebo nám ho odovzdať na Westpoint Building, 4 Redheughs Rigg, Edinburgh EH12 9DQ bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14. dní odo dňa, keď nám oznámite svoje zrušenie tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím lehoty 14 dní. Súhlasíte s tým, že budete musieť znášať náklady na vrátenie Tovaru.

16. Na účely týchto práv na zrušenie majú tieto slová nasledujúci význam:

A. zmluva na diaľku znamená zmluvu uzavretú medzi obchodníkom a spotrebiteľom v rámci organizovaného systému predaja na diaľku alebo poskytovania služieb bez súčasnej fyzickej prítomnosti obchodníka a spotrebiteľa, s výhradným použitím jedného alebo viacerých prostriedkov komunikácie na diaľku až do doby vrátane v ktorom sa zmluva uzatvára;

B. predajná zmluva znamená zmluvu, na základe ktorej obchodník prevedie alebo súhlasí s prevodom vlastníctva tovaru na spotrebiteľa a spotrebiteľ zaplatí alebo súhlasí so zaplatením ceny, vrátane akejkoľvek zmluvy, ktorej predmetom je tovar aj služba.

Zhoda

1. Máme zákonnú povinnosť dodať Tovar v súlade so Zmluvou a nesplníme, ak nesplní nasledujúcu povinnosť.

2. Tovar pri doručení:

A. mať vyhovujúcu kvalitu;

B. byť primerane vhodný na akýkoľvek konkrétny účel, na ktorý kupujete Tovar, o ktorom ste nás informovali pred uzavretím zmluvy (pokiaľ sa v skutočnosti nespoliehate alebo je pre vás nerozumné spoliehať sa na naše schopnosti a úsudok) a byť vhodné na akýkoľvek účel, ktorý uvádzame alebo ktorý je stanovený v zmluve; a

C. zodpovedajú ich popisu.

3. Nejde o nedodržanie zhody, ak má zlyhanie pôvod vo vašich materiáloch.

Nástupcovia a naši subdodávatelia

1. Každá zo zmluvných strán môže previesť výhody tejto Zmluvy na niekoho iného a bude voči druhej zmluvnej strane naďalej zodpovedať za svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy. Dodávateľ bude zodpovedný za činy akýchkoľvek subdodávateľov, ktorých sa rozhodne pomôcť pri plnení svojich povinností.

Okolnosti mimo kontroly žiadnej zo strán

1. V prípade akéhokoľvek zlyhania strany v dôsledku niečoho mimo jej primeranej kontroly:

a. strana to oznámi druhej strane hneď, ako to bude primerane možné; a

b. záväzky zmluvnej strany budú pozastavené, pokiaľ je to primerané, za predpokladu, že zmluvná strana bude konať primerane a zmluvná strana nebude zodpovedná za akékoľvek zlyhanie, ktorému sa nemohla primerane vyhnúť, čo však neovplyvní vyššie uvedené práva Zákazníka týkajúce sa dodávky a akékoľvek právo na zrušenie nižšie.

S vylúčením zodpovednosti

1. Dodávateľ nevylučuje zodpovednosť za: (i) akékoľvek podvodné konanie alebo opomenutie; alebo (ii) za smrť alebo zranenie osôb spôsobené nedbalosťou alebo porušením iných zákonných povinností Dodávateľa. Za týchto podmienok Dodávateľ nezodpovedá za (i) stratu, ktorú nemohli obe zmluvné strany rozumne predvídať v čase uzavretia Zmluvy, alebo (ii) stratu (napr. ušlý zisk) z podnikania, živnosti, remesla Zákazníka. alebo povolanie, ktoré by Spotrebiteľovi neutrpelo – pretože sa Dodávateľ domnieva, že Zákazník nekupuje Tovar úplne alebo hlavne pre svoju podnikateľskú činnosť, živnosť, remeslo alebo povolanie.

Rozhodné právo, jurisdikcia a sťažnosti

1. Zmluva (vrátane akýchkoľvek mimozmluvných záležitostí) sa riadi právom Anglicka a Walesu.

2. Spory môžu byť predložené jurisdikcii súdov Anglicka a Walesu alebo, ak zákazník žije v Škótsku alebo Severnom Írsku, na súdoch v Škótsku alebo Severnom Írsku.

3. Snažíme sa predchádzať akémukoľvek sporu, preto reklamácie riešime nasledovným spôsobom: Ak máte akúkoľvek pripomienku, obavu alebo sťažnosť týkajúcu sa Tovaru alebo našej služby, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu na adrese [email protected]

Vzorový formulár na zrušenie:

Komu
________________
Children's Beds Home
Budova Westpoint,
4 Redheughs Rigg,
Edinburgh,
EH12 9DQ,
Škótsko, Spojené kráľovstvo


E-mailová adresa: [email protected]
Telefónne číslo:00441313386191 alebo 00447514623532


ja/my[*] hereby give notice that I/We [*] cancel my/our [*] contract of sale of the following goods [*] [for the supply of the following service [*], Ordered on [*]/received on [*]______________________(dátum prijatia)


Meno spotrebiteľa (spotrebiteľov):Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov):


 

Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba ak je tento formulár zaslaný v papierovej forme)

 

Dátum