Podmienky používania

Prečítajte si prosím všetky tieto podmienky. 

Keďže môžeme prijať vašu objednávku a urobiť právne vykonateľnú dohodu bez ďalšieho odkazu na vás, musíte si prečítať tieto podmienky, aby ste sa uistili, že obsahujú všetko, čo chcete, a nič, s čoho nie ste spokojní. Ak si nie ste istí ničím, len nám na telefón 00441312483023 alebo 00447514623532

Aplikácie

 1. Tieto Zmluvné podmienky sa vzťahujú na nákup tovaru vami (Zákazníkom alebo vami). Sme Detská posteľ Home Ltd. spoločnosť registrovaná v Škótsku pod číslom SC552876, ktorej sídlo je na HUDSON HOUSE BUSINESS CENTRE, HUDSON HOUSE, 8 ALBANY STREET, EDINBURGH, ŠKÓTSKO, EH1 3QB s e-mailovou info@childrensbedshome.com; telefónne číslo 00441312483023 alebo 00447514623532; (Dodávateľ alebo my alebo my).
 2. Toto sú podmienky, za ktorých vám predávame všetok tovar. Objednaním niektorého z Tovarov súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami. Tovar si môžete zakúpiť na webovej stránke len vtedy, ak máte nárok uzavrieť zmluvu a máte aspoň 18 rokov. 

Výklad

 1. Spotrebiteľ je osoba konajúca na účely, ktoré sú úplne alebo hlavne mimo jeho obchodu, podnikania, remesiel alebo povolania;
 2. Zmluva znamená právne záväznú dohodu medzi vami a nami o dodaní Tovaru;
 3. Miesto dodania znamená priestory Dodávateľa alebo iné miesto, kde má byť Tovar dodaný, ako je uvedené v Objednávke;
 4. Durable Medium znamená papier alebo e-mail alebo akékoľvek iné médium, ktoré umožňuje osobné adresovanie informácií príjemcovi, umožňuje príjemcovi uchovávať informácie spôsobom dostupným pre budúce použitie počas obdobia, ktoré je dostatočne dlhé na účely týchto informácií, a umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií;
 5. Tovar znamená tovar inzerovaný na webovej stránke, ktorý vám dodávame s číslom a popisom, ako je uvedené v Objednávke;
 6. Objednávka znamená objednávku Zákazníka na Tovar od Dodávateľa, ktorá bola predložená krok za krokom stanoveným na Webovej stránke;
 7. Ochrana osobných údajov znamená podmienky, ktoré ustanovili, ako budeme riešiť dôverné a osobné údaje, ktoré od vás dostali prostredníctvom webovej stránky;
 8. Webová stránka znamená našu webovú www.childrensbedshome.com, na ktorej je Tovar inzerovaný. 

Tovaru

 1. Opis Tovaru je uvedený na webovej stránke, katalógoch, brožúrach alebo inej forme reklamy. Akýkoľvek opis je len na ilustračné účely a môže sa v nich nachádzať malé rozdiely vo veľkosti a farbe dodaného Tovaru. 
 2. V prípade akéhokoľvek Tovaru vyrobeného podľa vašich osobitných požiadaviek je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby všetky informácie alebo špecifikácie, ktoré poskytnete, boli presné. 
 3. Všetok Tovar, ktorý sa objaví na webovej stránke, závisí od aktuálnej obsadenosti. 
 4. Môžeme vykonať zmeny v Tovare, ktoré sú potrebné na splnenie platných zákonov alebo bezpečnostných požiadaviek. O týchto zmenách vás budeme informovať. 

Osobné údaje a registrácia

 1. Pri registrácii na používanie webovej stránky musíte nastaviť užívateľské meno a heslo. Zostávate zodpovední za všetky kroky prijaté na základe zvoleného používateľského mena a hesla a zaväzujete sa nezverejniť svoje používateľské meno a heslo nikomu inému a udržať ho v tajnosti. 
 2. Všetky informácie uchovávame a používame striktne v rámci Zásad ochrany osobných údajov. 
 3. Môžeme vás kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo iných spôsobov elektronickej komunikácie a predplatenej pošty a výslovne s tým súhlasíte. 

Základ predaja

 1. Popis Tovaru na našej webovej stránke nepredstavuje zmluvnú ponuku na predaj Tovaru. Keď bola objednávka predložená na webovej stránke, môžeme ju z akéhokoľvek dôvodu zamietnuť, aj keď sa vám pokúsime bezodkladne povedať dôvod. 
 2. Proces objednávky je stanovený na webovej stránke. Každý krok vám umožní skontrolovať a zmeniť všetky chyby pred odoslaním objednávky. Je vašou povinnosťou skontrolovať, či ste proces objednávania použili správne. 
 3. Zmluva bude vytvorená na predaj objednaného Tovaru len vtedy, keď od nás dostanete e-mail potvrdzujúci Objednávku (Potvrdenie objednávky). Potvrdenie objednávky vám bude zaslané až po tom, ako obdržíme jasnú platbu za Tovar, ktorý ste si objednali. Musíte zabezpečiť, aby potvrdenie objednávky bolo úplné a presné a okamžite nás informovať o akýchkoľvek chybách. Nie sme zodpovední za žiadne nepresnosti v Objednávke, ktorú ste zadali. Zadaním Objednávky súhlasíte s tým, že vám prostredníctvom e-mailu s všetkými informáciami v nej (t. j. potvrdením objednávky) zobrazíte potvrdenie zmluvy. Potvrdenie objednávky dostanete v primeranej lehote po vykonaní Zmluvy, ale v každom prípade najneskôr do dodania akéhokoľvek Tovaru dodaného na základe Zmluvy. 
 4. Akákoľvek cenová ponuky je platná maximálne jeden deň od dátumu jej dátumu, pokiaľ ju výslovne nestiaeťme v skoršom čase. 
 5. Žiadna zmena Zmluvy, či už o popise Tovaru, Poplatkoch alebo inak, nemôže byť vykonaná po jej uzavretí, pokiaľ sa zákazník a Dodávateľ písomne nedohodli na zmene. 
 6. Máme v úmysle, aby sa tieto Zmluvné podmienky uplatňovali len na Zmluvu, ktorú ste uzavreli ako Spotrebiteľ. Ak tomu tak nie je, musíte nám to povedať, aby sme vám mohli poskytnúť inú zmluvu s podmienkami, ktoré sú pre vás vhodnejšie, čo by mohlo byť v niektorých ohľadoch pre vás lepšie, napríklad tým, že vám poskytnete práva ako podnik. 

Cena a platba

 1. Cena Tovaru a akékoľvek ďalšie dodacie alebo iné poplatky sú uvedené na webovej stránke k dátumu Objednávky alebo inej cene, na ktorej písomne súhlasíme. 
 2. Ceny a poplatky zahŕňajú DPH podľa sadzby platnej v čase Objednávky. 
 3. Musíte zaplatiť odoslaním údajov o vašej kreditnej alebo debetnej karte s vašou objednávkou a môžeme okamžite uskutočniť platbu. 

Dodávky

1. Tovar doručíme na miesto dodania v lehote alebo v dohodnutej lehote, alebo v opačnom prípade bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 30 dní po dni, kedy bola Zmluva uzavretá. 

2. V každom prípade, bez ohľadu na udalosti mimo našu kontrolu, ak nedoručíme Tovar včas, môžete (okrem iných opravných prostriedkov) zaobchádzať so Zmluvou na konci, ak:

a. odmietli sme dodať Tovar, alebo ak je dodanie načas nevyhnutné vzhľadom na všetky relevantné okolnosti v čase, keď bola zmluva uzavretá, alebo ste nám povedali pred tým, ako bola Zmluva vykonaná, že dodávka včas je nevyhnutná; Alebo

b. potom, čo sme nedodali včas,ste zadali neskoršiu lehotu, ktorá je primeraná okolnostiam a my sme nedodali v tejto lehote. 

3. Ak s zmluvou zaobchádzate na konci, okamžite vrátime (okrem iných opravných prostriedkov) všetky platby vykonané na základe Zmluvy.

4. Ak ste boli oprávnení zaobchádzať so Zmluvou na konci, ale nekonajte tak, nebráni sa vám zrušiť Objednávku za žiadny Tovar alebo odmietnuť Tovar, ktorý bol dodaný, a ak tak urobíte, bezodkladne vrátime (okrem iných opravných prostriedkov) všetky platby vykonané na základe Zmluvy za takýto zrušený alebo odmietnutý Tovar. Ak bol Tovar doručený, musíte nám ho vrátiť.

5. Ak niektorý Tovar tvorí obchodnú jednotku (jednotka je obchodnou jednotkou, ak by rozdelenie jednotky podstatne narušilo hodnotu tovaru alebo charakter jednotky), nemôžete objednávku zrušiť alebo odmietnuť pre niektoré z týchto Tovarov bez toho, aby ste ju zrušili alebo zamietli pre zvyšok.

6. Súhlasíte s tým, že tovar môžeme dodať v splátkach, ak trpíme nedostatkom zásob alebo iným skutočným a spravodlivým dôvodom, s výhradou vyššie uvedených ustanovení a za predpokladu, že nenesiete zodpovednosť za dodatočné poplatky.

        7. Ak vy alebo váš nominant neprevezmeme dodávku Tovaru na miesto dodania bez našej chyby, môžeme účtovať primerané náklady na jeho uskladnenie a nové doručenie.

        8. Za Tovar budete zodpovední od dokončenia dodávky alebo zberu zákazníka. Ak je to prakticky možné, musíte tovar pred jeho prijatím s preveriť.

Riziko a názov

1. Riziko poškodenia alebo straty akéhokoľvek Tovaru vám prejde, keď vám bude Tovar doručený.

2. Tovar vlastníte, kým neprijímeme platbu v plnej výške. Ak dôjde k úplnej platbe alebo dôjde k kroku smerom k vášmu bankrotu, môžeme si oznámením zrušiť akúkoľvek dodávku a ukončiť akékoľvek právo na používanie Tovaru, ktorý ste stále vlastnili, v takom prípade ho musíte vrátiť.

Odstúpenie od zmluvy a zrušenie

 1. Objednávku môžete stiahnuť tak, že nám to poviete pred podpísaním Zmluvy, ak si to jednoducho želáte zmeniť svoj názor a bez toho, aby ste nám zdôvodneli a bez toho, aby vznikla akákoľvek zodpovednosť.

 2. Zmluvu môžete zrušiť s výnimkou akéhokoľvek Tovaru, ktorý je vyrobený podľa vašich osobitných požiadaviek ( Vráti sa doprava) tým, že nám najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bola Zmluva uzavretá, poviete nám, ak si to jednoducho želáte zmeniť svoj názor a bez toho, aby ste nám na vlastné náklady dávali dôvod a bez zodpovednosti, s výnimkou tohto prípadu, musíte vrátiť do niektorého z našich obchodných priestorov Tovar v nepoškodenom stave. Potom vám musíme bezodkladne vrátiť cenu za tovar, ktorý bol zaplatený vopred, ale môžeme si ponechať akýkoľvek samostatný poplatok za doručenie. To nemá vplyv na vaše práva, ak dôvodom zrušenia je akýkoľvek chybný Tovar. Toto právo na vrátenie tovaru sa líši a oddeľuje od práv na zrušenie uvedených nižšie.

 3. zmluva na diaľku (ako je definované nižšie), ktorý má storno práva (Storno práva) uvedené nižšie. Tieto storno práva sa však nevzťahujú na zmluvu o nasledujúcom tovare (bez iných) za týchto okolností:

 a. tovar, ktorý je vyrobený podľa vašich špecifikácií alebo je jasne prispôsobený;

 b. tovar, ktorý sa môže rýchlo zhoršiť alebo vypršať.

 4. Storno práva na Zmluvu tiež prestávajú byť k dispozícii za týchto okolností:

 a. v prípade akejkoľvek kúpnej zmluvy, ak sa tovar po dodaní neoddeliteľne (podľa ich povahy) zmieša s inými položkami.

Právo na zrušenie

 5. S výhradou, ako je uvedené v týchto Podmienkach, môžete túto zmluvu zrušiť do 14 dní bez udania dôvodu.

 6. Lehota na zrušenie uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď ste získali, alebo tretia strana iná ako vami uvedený dopravca nadobudne fyzické vlastníctvo posledného Tovaru. V zmluve o dodaní tovaru v priebehu času (t. j. predplatné), právo na zrušenie bude 14 dní po prvej dodávke.

 7. Ak chcete uplatniť právo na zrušenie, musíte nás informovať o svojom rozhodnutí zrušiť túto Zmluvu jasným vyhlásením, v ktorom sa stanovuje vaše rozhodnutie (napr. list zaslaný poštou, faxom alebo e-mailom). Môžete použiť priložený formulár na zrušenie modelu, ale nie je to povinné. V každom prípade musíte byť schopní preukázať jasný dôkaz o tom, kedy bolo zrušenie vykonané, takže sa môžete rozhodnúť použiť vzor storno formulára.

 8. Môžete tiež elektronicky vyplniť a predložiť vzorový storno formulár alebo akékoľvek iné jasné vyhlásenie o rozhodnutí Zákazníka zrušiť Zmluvu na našich webových stránkach www.childrensbedshome.com. Ak použijete túto možnosť, budeme vám bezodkladne oznámiť potvrdenie o prijatí takéhoto zrušenia v trvalom médiu (napr. e-mailom).

 9. Na splnenie lehoty na zrušenie stačí, aby ste poslali svoje oznámenie týkajúce sa vášho výkonu práva na zrušenie pred uplynutím lehoty na zrušenie.

Účinky zrušenia v stornovej lehote

 10. S výnimkou prípadov uvedených nižšie vám v prípade zrušenia tejto Zmluvy uhradíme všetky platby, ktoré ste od vás dostali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vzniknú, ak ste si vybrali iný typ dodávky ako najlacnejší typ štandardného doručenia, ktorý ponúkame).

Odpočet za dodaný tovar

 11. Môžeme vykonať odpočet z náhrady za stratu hodnoty akéhokoľvek dodaného Tovaru, ak je strata výsledkom zbytočného zaobchádzania s vami (t. j. manipulácia s Tovarom nad rámec toho, čo je potrebné na stanovenie povahy, vlastností a fungovania Tovaru: napr. ide nad rámec druhu manipulácie, ktorá by mohla byť v obchode primerane povolená). Je to preto, že ste zodpovední za túto stratu, a ak tento odpočet nie je vykonaná, musíte nám zaplatiť sumu tejto straty.

Načasovanie úhrady

 12. Ak sme neponúkli vyzdvihnutie Tovaru, náhradu vykonáme bez zbytočného odkladu, najneskôr však:

 a. 14 dní odo dňa, kedy od vás získame späť akýkoľvek dodaný Tovar, alebo

 b. (ak je to skôr) 14 dní po dni, kedy poskytnete dôkaz, že ste tovar poslali späť.

 13. Ak sme ponúkli vyzdvihnutie Tovaru alebo ak nebol dodaný žiadny Tovar, náhradu vykonáme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní po dni, keď sme informovaní o vašom rozhodnutí zrušiť túto Zmluvu.

 14. Refundácie uhradíme rovnakým spôsobom platby, ako ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak; v žiadnom prípade vám v dôsledku úhrady nebudú účtované žiadne poplatky.

Vrátenie tovaru

 15. Ak ste tovar prijali v súvislosti so Zmluvou, ktorú ste zrušili, musíte tovar zaslať späť alebo nám ho odovzdať na byt 9, 1 Moreland View, Edinburgh, EH12 8NS bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám oznámite zrušenie tejto Zmluvy. Lehota je splnená, ak tovar odošlete späť pred uplynutím lehoty 14 dní. Súhlasíte s tým, že budete musieť znášať náklady na vrátenie Tovaru.

 16. Na účely týchto storno práv majú tieto slová tento význam:

 A. zmluva na diaľku je zmluva uzatvorená medzi obchodníkom a spotrebiteľom v rámci organizovaného systému predaja alebo poskytovania služieb na diaľku bez súčasnej fyzickej prítomnosti obchodníka a spotrebiteľa s výhradným použitím jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie až do času uzatvorenia zmluvy vrátane;

 B. kúpna zmluva znamená zmluvu, na základe ktorej obchodník prevedie alebo súhlasí s prevodom vlastníctva tovaru na spotrebiteľa a spotrebiteľ platí alebo súhlasí s tým, že zaplatí cenu, vrátane akejkoľvek zmluvy, ktorej predmetom je tovar aj služby.

Zhody

 1. Máme zákonnú povinnosť dodať Tovar v súlade so Zmluvou a nebudeme v súlade, ak nespĺňa nasledujúcu povinnosť.

 2. Po dodaní Tovar:

 a. mať uspokojivú kvalitu;

 b. byť primerane spôsobilý na akýkoľvek konkrétny účel, na ktorý si kúpite Tovar, ktorý ste nám pred podpísaním Zmluvy oznamujú (pokiaľ sa nespoliehate alebo nie je pre vás nerozumné spoliehať sa na naše schopnosti a úsudok) a byť vhodný na akýkoľvek účel, ktorý máme, alebo nie je pre vás neprimerané spoliehať sa na naše schopnosti a úsudok) a byť vhodný na akýkoľvek účel, ktorý máme v zmluve alebo nie je stanovený v Zmluve; A

 c. zodpovedajú ich opisu.

 3. Nie je to nesúlad, ak má porucha svoj pôvod vo vašich materiáloch.

Nástupcovia a naši subdodáva dodávatelia

 1. Každá strana môže previesť výhody tejto Zmluvy na niekoho iného a bude naďalej zodpovedná druhej strane za svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy. Dodávateľ bude zodpovedný za konanie všetkých subdodávateľov, ktorí sa rozhodnú pomôcť pri plnení jeho povinností.

Okolnosti, ktoré sú mimo kontroly ktorákoľvek zo strán

 1. V prípade akéhokoľvek zlyhania strany z dôvodu niečoho, čo je mimo jej primeranej kontroly:

a. strana bude informovať druhú stranu čo najskôr, ako je to prakticky možné; A

b. záväzky strany budú pozastavené, pokiaľ je to primerané, za predpokladu, že táto strana bude konať rozumne a strana nebude zodpovedná za žiadne zlyhanie, ktorému sa nemohla rozumne vyhnúť, ale nebude to mať vplyv na vyššie uvedené práva Zákazníka týkajúce sa dodania a akékoľvek právo na zrušenie nižšie.

Okrem zodpovednosti

 1. Dodávateľ nevylučuje zodpovednosť za: (i) akékoľvek podvodné konanie alebo opomenutie; alebo (ii) za smrť alebo zranenie spôsobené nedbanlivosťou alebo porušením iných zákonných povinností Dodávateľa. S výhradou toho Dodávateľ nezo zákona nezotrva (i) stratu, ktorá nebola v čase podpísania Zmluvy primerane predvídateľná pre obe strany, alebo (ii) stratu (napr. stratu zisku) pre podnikanie, obchod, remeslo alebo povolanie Zákazníka, ktorú by spotrebiteľ neutrpel - pretože Dodávateľ sa domnieva, že Zákazník nekupuje Tovar úplne alebo hlavne pre svoju obchodnú činnosť. , obchod, remeslo alebo povolanie.

Rozhodné právo, právomoc a sťažnosti

 1. Zmluva (vrátane akýchkoľvek mimozmluvných záležitostí) sa riadi právom Anglicka a Walesu.

 2. Spory sa môžu predložiť jurisdikcii súdov Anglicka a Walesu alebo, ak zákazník žije v Škótsku alebo Severnom Írsku, na súdoch v Škótsku alebo Severnom Írsku.

 3. Snažíme sa vyhnúť akémukoľvek sporu, preto sa zaoberáme sťažnosťami nasledujúcim spôsobom: Ak máte akékoľvek pripomienky, obavy alebo sťažnosť na Tovar alebo naše služby, kontaktujte nás e-mailom na info@childrensbedshome.com.

Vzor storno formulár:

Ak chcete
_______________
Obchodné centrum Hudson House,
Hudson House,
8 Albany Street,
Edinburgh 
Škótsko 
EH1 3QB


E-mailová adresa: info@childrensbedshome.com
Telefónne číslo: 00441312483023 alebo 00447514623532


Týmto oznamujeme, že ruším moju/našu [*] kúpnu zmluvu o predaji nasledujúceho tovaru [*] [na dodanie nasledujúcej služby [*], objednanú dňa [*]/prijatá dňa [*]_._


Meno spotrebiteľa (spotrebiteľov):Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov):


 

Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba ak je tento formulár oznámený v papierovej podobe)

 

Dátum