Regulamin użytkowania

Przeczytaj wszystkie te warunki.

Ponieważ możemy przyjąć Twoje zamówienie i zawrzeć prawnie wykonalną umowę bez dalszych odniesień do Ciebie, musisz przeczytać te warunki, aby upewnić się, że zawierają wszystko, czego chcesz i nic, z czego nie jesteś zadowolony. Jeśli nie jesteś czegoś pewien, po prostu zadzwoń do nas 00441313386191 lub 00447514623532.

Aplikacja

 1. Niniejszy Regulamin będzie miał zastosowanie do zakupu towaru przez Ciebie (Klienta lub Ciebie). Jesteśmy Children's Bed's Home Ltd., firmą zarejestrowaną w Szkocji pod numerem SC552876, której siedziba znajduje się pod adresemCENTRUM BIZNESOWE HUDSON HOUSE, HUDSON HOUSE, 8 ALBANY STREET, EDYNBURG, SZKOCJA, EH1 3QB z adresem e-mail [email protected]; numer telefonu 00441313386191 lub 00447514623532; (Dostawca lub my lub my).
 2. Są to warunki, na których sprzedajemy Ci wszystkie Towary. Zamawiając którykolwiek z Towarów, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszymi Warunkami. Możesz kupować Towary za pośrednictwem Witryny tylko wtedy, gdy jesteś uprawniony do zawarcia umowy i masz co najmniej 18 lat.

Interpretacja

 1. Konsument oznacza osobę fizyczną działającą w celach całkowicie lub głównie niezwiązanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową;
 2. Umowa oznacza prawnie wiążącą umowę między Tobą a nami dotyczącą dostawy Towarów;
 3. Miejsce Dostawy oznacza siedzibę Dostawcy lub inne miejsce, w którym Towary mają być dostarczone, zgodnie z Zamówieniem;
 4. Trwały nośnik oznacza papier, wiadomość e-mail lub jakikolwiek inny nośnik, który umożliwia osobiste zaadresowanie informacji do odbiorcy, umożliwia odbiorcy przechowywanie informacji w sposób umożliwiający korzystanie z nich w przyszłości przez okres wystarczający do celów informacji oraz umożliwia niezmienione odtworzenie przechowywanych informacji;
 5. Towar oznacza towary reklamowane w Witrynie, które dostarczamy Państwu w liczbie i opisie określonym w Zamówieniu;
 6. Zamówienie oznacza zamówienie Klienta na Towary od Dostawcy, złożone zgodnie z procesem krok po kroku określonym na Stronie Internetowej;
 7. Polityka Prywatności oznacza warunki określające, w jaki sposób będziemy postępować z poufnymi i osobistymi danymi otrzymanymi od Ciebie za pośrednictwem Witryny;
 8. Strona internetowa oznacza naszą stronę internetową www.https://childrensbedshome.com/pl/, na której reklamowane są Towary.

Dobra

 1. Opis Towaru jest zgodny z opisem zawartym w Serwisie, katalogach, broszurach lub innej formie reklamy. Wszelkie opisy mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą wystąpić niewielkie rozbieżności w rozmiarze i kolorze dostarczonych Towarów.
 2. W przypadku jakichkolwiek Towarów wyprodukowanych zgodnie z Twoimi specjalnymi wymaganiami, Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że wszelkie podane przez Ciebie informacje lub specyfikacje są dokładne.
 3. Wszystkie Towary pojawiające się w Witrynie są uzależnione od dostępności.
 4. Możemy wprowadzić zmiany w Towarach, które są niezbędne do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub wymogami bezpieczeństwa. Powiadomimy Cię o tych zmianach.

Dane osobowe i rejestracja

 1. Podczas rejestracji w celu korzystania z Serwisu należy ustawić nazwę użytkownika i hasło. Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania podjęte pod wybraną nazwą użytkownika i hasłem i zobowiązujesz się nie ujawniać nikomu swojej nazwy użytkownika i hasła oraz zachować je w tajemnicy.
 2. Przechowujemy i wykorzystujemy wszystkie informacje ściśle zgodnie z Polityką prywatności.
 3. Możemy kontaktować się z Tobą za pomocą poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej oraz pocztą opłaconą z góry, a Ty wyraźnie wyrażasz na to zgodę.

Podstawa sprzedaży

 1. Opis Towarów na naszej stronie internetowej nie stanowi umownej oferty sprzedaży Towarów. Kiedy Zamówienie zostało złożone w Witrynie, możemy je odrzucić z dowolnego powodu, chociaż postaramy się niezwłocznie podać powód.
 2. Proces Zamówienia jest opisany w Serwisie. Każdy krok umożliwia sprawdzenie i poprawienie ewentualnych błędów przed złożeniem Zamówienia. Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie, czy prawidłowo skorzystałeś z procesu zamawiania.
 3. Umowa sprzedaży zamówionych Towarów zostanie zawarta dopiero po otrzymaniu od nas wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia (Potwierdzenie Zamówienia). Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane dopiero po otrzymaniu wyraźnej płatności za zamówione Towary. Musisz upewnić się, że Potwierdzenie zamówienia jest kompletne i dokładne oraz niezwłocznie poinformować nas o wszelkich błędach. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości w złożonym przez Ciebie Zamówieniu. Składając Zamówienie wyrażasz zgodę na potwierdzenie zawarcia Umowy za pomocą wiadomości e-mail zawierającej wszystkie informacje w niej zawarte (tj. Potwierdzenie Zamówienia). Otrzymasz Potwierdzenie Zamówienia w rozsądnym czasie po zawarciu Umowy, ale w każdym przypadku nie później niż w momencie dostawy jakichkolwiek Towarów dostarczonych w ramach Umowy.
 4. Każda wycena jest ważna przez okres maksymalnie 1 dnia od jej daty, chyba że wyraźnie wycofamy ją wcześniej.
 5. Żadna zmiana Umowy, czy to dotycząca opisu Towarów, Opłat lub innych, nie może być dokonana po jej zawarciu, chyba że zmiana zostanie uzgodniona przez Klienta i Dostawcę na piśmie.
 6. Naszym zamiarem jest, aby niniejsze Warunki miały zastosowanie wyłącznie do Umowy zawartej przez Ciebie jako Konsumenta. Jeśli tak nie jest, musisz nas o tym poinformować, abyśmy mogli zapewnić Ci inną umowę z warunkami, które są dla Ciebie bardziej odpowiednie i które mogą pod pewnymi względami być dla Ciebie lepsze, np. dając Ci prawa jako biznes.

Cena i płatność

 1. Cena Towarów i wszelkie dodatkowe dostawy lub inne opłaty są podane na Stronie Internetowej w dniu złożenia Zamówienia lub inną cenę, którą uzgodnimy na piśmie.
 2. Ceny i opłaty zawierają podatek VAT w wysokości obowiązującej w momencie składania Zamówienia.
 3. Musisz zapłacić, przesyłając dane swojej karty kredytowej lub debetowej wraz z Zamówieniem, a my możemy natychmiast przyjąć płatność.

Dostawa

1. Dostarczymy Towary do Miejsca Dostawy w terminie lub w uzgodnionym terminie lub, w przypadku braku porozumienia, bez zbędnej zwłoki, aw każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia zawarcia Umowy .

2. W każdym przypadku, niezależnie od zdarzeń od nas niezależnych, jeśli nie dostarczymy Towaru na czas, możesz (oprócz innych środków) uznać Umowę za rozwiązaną, jeśli:

a. odmówiliśmy dostarczenia Towarów lub jeśli dostawa na czas jest niezbędna, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności w momencie zawarcia Umowy, lub powiedzieli nam Państwo przed zawarciem Umowy, że dostawa na czas jest niezbędna; lub

b. po tym, jak nie udało nam się dostarczyć na czas, określiłeś późniejszy termin, który jest odpowiedni do okoliczności, a my nie dostarczyliśmy w tym terminie.

3. W przypadku rozwiązania Umowy, niezwłocznie zwrócimy (oprócz innych środków) wszystkie płatności dokonane w ramach Umowy.

4. Jeśli byłeś uprawniony do zakończenia Umowy, ale tego nie zrobiłeś, nie masz przeszkód, aby anulować Zamówienie na jakiekolwiek Towary lub odrzucić Towary, które zostały dostarczone, a jeśli to zrobisz, my (dodatkowo do innych środków zaradczych) bezzwłocznie zwróci wszystkie płatności dokonane w ramach Umowy za wszelkie takie anulowane lub odrzucone Towary. Jeżeli Towary zostały dostarczone, należy je nam zwrócić.

5. Jeżeli jakikolwiek Towar tworzy jednostkę handlową (jednostką handlową jest jednostka handlowa, jeżeli podział jednostki istotnie umniejszyłby wartość towaru lub charakter jednostki) nie można anulować lub odrzucić Zamówienia na niektóre z tych Towarów bez anulowanie lub odrzucenie Zamówienia dla pozostałych.

6. Zgadzasz się, że możemy dostarczać Towary partiami, jeśli brakuje nam zapasów lub z innego rzeczywistego i słusznego powodu, z zastrzeżeniem powyższych postanowień i pod warunkiem, że nie ponosisz odpowiedzialności za dodatkowe opłaty.

7. Jeśli Ty lub osoba przez Ciebie wyznaczona nie odbierzecie, bez naszej winy, dostawy Towarów w Miejscu Dostawy, możemy naliczyć uzasadnione koszty ich przechowywania i ponownej dostawy.

8. Towar staje się Twoją odpowiedzialnością z chwilą zakończenia dostawy lub odbioru Klienta. Musisz, jeśli jest to praktycznie wykonalne, zbadać Towary przed ich przyjęciem.

Ryzyko i tytuł

1. Ryzyko uszkodzenia lub utraty jakichkolwiek Towarów przechodzi na Ciebie, gdy Towary zostaną Ci dostarczone.

2. Nie jesteś właścicielem Towarów, dopóki nie otrzymamy pełnej płatności. Jeśli pełna płatność jest opóźniona lub zbliża się krok w kierunku Twojej bankructwa, możemy zawiadomić o anulowaniu jakiejkolwiek dostawy i odebrać prawo do korzystania z Towarów, które nadal są Twoją własnością, w takim przypadku musisz je zwrócić.

Wycofanie i anulowanie

1. Możesz wycofać Zamówienie, informując nas przed zawarciem Umowy, jeśli po prostu chcesz zmienić zdanie i bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności.

2. Możesz anulować Umowę, z wyjątkiem Towarów, które są wykonane zgodnie z Twoimi specjalnymi wymaganiami (tzw Zwraca prawo), informując nas nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, jeśli po prostu chcesz zmienić zdanie i bez podania nam powodu oraz bez ponoszenia odpowiedzialności, z wyjątkiem tego przypadku, musisz zwrócić się do któregokolwiek z naszych lokal handlowy Towar w stanie nieuszkodzonym na własny koszt. W takim przypadku musimy bezzwłocznie zwrócić Państwu cenę za te Towary, za które zapłacono z góry, ale możemy zachować oddzielną opłatę za dostawę. Nie ma to wpływu na Twoje prawa, gdy przyczyną anulowania jest jakikolwiek wadliwy Towar. Niniejsze prawo do zwrotu różni się i jest odrębne od poniższych praw do anulowania.

3. To jest umowa na odległość (zgodnie z definicją poniżej), który ma prawo do anulowania (Prawa do anulowania) poniżej. Te prawa do anulowania nie mają jednak zastosowania do umowy dotyczącej następujących towarów (bez innych) w następujących okolicznościach:

A. towary wykonane według specyfikacji użytkownika lub wyraźnie spersonalizowane;

B. towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub tracą ważność.

4. Ponadto, Prawa do Anulowania Umowy przestają być dostępne w następujących okolicznościach:

A. w przypadku umowy sprzedaży, jeżeli Towar po dostarczeniu zostanie nierozłącznie (ze względu na swój charakter) zmieszany z innymi rzeczami.

Prawo do anulowania

5. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, mogą Państwo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

6. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w fizyczne posiadanie ostatniego z Towarów. W przypadku umowy dostawy towaru na czas (tj. abonamentu) prawo do odstąpienia będzie przysługiwało 14 dni od daty pierwszej dostawy.

7. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. W każdym przypadku musisz być w stanie wykazać, kiedy anulowanie zostało dokonane, więc możesz zdecydować się na skorzystanie ze wzoru formularza anulowania.

8. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać drogą elektroniczną wzór formularza odstąpienia od umowy lub inne jednoznaczne oświadczenie Klienta o decyzji o odstąpieniu od Umowy na naszej stronie internetowej www.https://childrensbedshome.com/pl/. Jeśli skorzystasz z tej opcji, niezwłocznie prześlemy Ci potwierdzenie otrzymania takiego anulowania na Trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

9. Aby dotrzymać terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki rezygnacji w okresie wypowiedzenia

10. Z wyjątkiem przypadków wskazanych poniżej, w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia standardowej dostawy oferowanej przez nas).

Potrącenie za dostarczone Towary

11. Możemy dokonać potrącenia z odszkodowania za utratę wartości dostarczonych Towarów, jeżeli utrata jest wynikiem niepotrzebnego obchodzenia się z Towarem (tj. obchodzenia się z Towarem w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru : np. wykracza poza sposób postępowania, który może być rozsądnie dozwolony w sklepie). Wynika to z faktu, że ponosisz odpowiedzialność za tę stratę, a jeśli potrącenie nie zostanie dokonane, musisz zapłacić nam kwotę tej straty.

Termin zwrotu kosztów

12. Jeżeli nie zaproponowaliśmy odbioru Towaru, zwrotu dokonamy bez zbędnej zwłoki, nie później niż:

A. 14 dni od dnia, w którym otrzymamy od Ciebie zwrot dostarczonych Towarów, lub

B. (jeśli wcześniej) 14 dni od dnia dostarczenia przez Ciebie dowodu odesłania Towaru.

13. Jeżeli zaproponowaliśmy, że sam odbierzemy Towar lub Towar nie został dostarczony, dokonamy zwrotu pieniędzy bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.

14. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem.

Zwracanie towaru

15. Jeżeli otrzymałeś Towary w związku z Umową, którą anulowałeś, musisz odesłać Towary lub przekazać je nam na adres Westpoint Building, 4 Redheughs Rigg, Edinburgh EH12 9DQ niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż do 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Towar przed upływem terminu 14 dni. Zgadzasz się, że będziesz musiał ponieść koszty zwrotu Towaru.

16. Dla celów niniejszych praw do anulowania, słowa te mają następujące znaczenie:

A. umowa na odległość oznacza umowę zawartą między przedsiębiorcą a konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży lub świadczenia usług na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności przedsiębiorcy i konsumenta, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do godziny włącznie w którym zawarta jest umowa;

B. umowa sprzedaży oznacza umowę, na mocy której przedsiębiorca przenosi lub zgadza się przenieść własność towarów na konsumenta, a konsument płaci lub zgadza się zapłacić cenę, w tym każdą umowę, której przedmiotem są zarówno towary, jak i usługi.

Konformizm

1. Mamy prawny obowiązek dostarczenia Towarów zgodnie z Umową i nie spełnimy ich, jeśli nie spełnią one następującego zobowiązania.

2. Po dostarczeniu Towar:

A. być zadowalającej jakości;

B. nadawać się do określonego celu, do którego kupujesz Towary, o którym nas poinformowałeś przed zawarciem Umowy (chyba że w rzeczywistości nie polegasz na naszych umiejętnościach i osądzie lub jest to nieuzasadnione z twojej strony) oraz nadawać się do jakiegokolwiek celu wskazanego przez nas lub określonego w Umowie; oraz

C. zgodne z ich opisem.

3. Nie jest to brak zgodności, jeśli ma on swoje źródło w twoich materiałach.

Następcy i nasi podwykonawcy

1. Każda ze stron może przenieść korzyści wynikające z niniejszej Umowy na inną osobę i pozostaje odpowiedzialna wobec drugiej strony za swoje zobowiązania wynikające z Umowy. Dostawca ponosi odpowiedzialność za działania wszelkich podwykonawców, których wybrał do pomocy w wykonywaniu swoich obowiązków.

Okoliczności niezależne od którejkolwiek ze stron

1. W przypadku niedotrzymania terminu przez stronę z przyczyn pozostających poza jej rozsądną kontrolą:

a. strona poinformuje drugą stronę tak szybko, jak będzie to praktycznie możliwe; oraz

b. zobowiązania strony zostaną zawieszone w rozsądnym zakresie, pod warunkiem, że strona ta będzie działać rozsądnie, a strona nie będzie ponosić odpowiedzialności za uchybienia, których nie mogła rozsądnie uniknąć, co nie wpłynie na powyższe prawa Klienta dotyczące dostawy i wszelkie prawa do anulowania, poniżej.

Z wyłączeniem odpowiedzialności

1. Dostawca nie wyłącza odpowiedzialności za: (i) oszukańcze działanie lub zaniechanie; lub (ii) za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem lub naruszeniem innych zobowiązań prawnych Dostawcy. Z zastrzeżeniem tego, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za (i) stratę, której obie strony nie mogły rozsądnie przewidzieć w momencie zawarcia Umowy, lub (ii) stratę (np. utratę zysku) w działalności gospodarczej, handlowej, rzemieślniczej Klienta lub wykonywania zawodu, którego Konsument by nie doznał – ponieważ Dostawca uważa, że Klient nie nabywa Towaru w całości lub głównie dla swojej działalności gospodarczej, handlowej, rzemieślniczej lub zawodowej.

Obowiązujące prawo, jurysdykcja i skargi

1. Umowa (w tym wszelkie kwestie pozaumowne) podlega prawu Anglii i Walii.

2. Spory mogą być poddane jurysdykcji sądów Anglii i Walii lub, w przypadku gdy Klient mieszka w Szkocji lub Irlandii Północnej, przed sądami odpowiednio Szkocji lub Irlandii Północnej.

3. Staramy się unikać wszelkich sporów, dlatego reklamacje rozpatrujemy w następujący sposób: W przypadku jakichkolwiek uwag, wątpliwości lub reklamacji dotyczących Towaru lub naszej usługi prosimy o kontakt mailowy na adres [email protected]

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

Do
______________
Children's Beds Home
Budynek Westpoint,
4 Redheughs Rigg,
Edynburg,
EH12 9DQ,
Szkocja, Wielka Brytania


Adres e-mail: [email protected]
Numer telefonu:00441313386191 lub 00447514623532


ja/my[*] hereby give notice that I/We [*] cancel my/our [*] contract of sale of the following goods [*] [for the supply of the following service [*], Ordered on [*]/received on [*]______________________(Data otrzymania)


Imię i nazwisko konsumenta:Adres konsumenta(-ów):


 

Podpis konsumenta (konsumentów) (tylko jeżeli ten formularz jest przesyłany w formie papierowej)

 

Data