Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website en Children's Beds Home Ltd. , de eigenaar en aanbieder van deze website. Children's Beds Home Ltd. neemt de privacy van uw informatie zeer serieus. Dit privacybeleid is van toepassing op ons gebruik van alle gegevens die door ons zijn verzameld of door u zijn verstrekt met betrekking tot uw gebruik van de Website. Wij slaan geen creditcard op details delen we ook geen klantgegevens met derden

Lees dit privacybeleid zorgvuldig.

Definities en interpretatie

  1. In dit privacybeleid worden de volgende definities gebruikt:
GegevensGezamenlijk alle informatie die u via de website aan Kinderbedden Home verstrekt. Deze definitie omvat, in voorkomend geval, de definities van de Wet bescherming persoonsgegevens van 1998; 
Cookieseen klein tekstbestand dat door deze website op uw computer wordt geplaatst wanneer u bepaalde delen van de website bezoekt en/of wanneer u bepaalde functies van de Website gebruikt. Details van de cookies die door deze website worden gebruikt, zijn opgenomen in de onderstaande clausule (Cookies);
Children's Beds Home, wij of wijChildren's Beds Home, een bedrijf gevestigd in Schotland met geregistreerd nummer SC552876 waarvan de statutaire zetel is op 113 St. Johns Road, Edinburgh, Schotland, EH12 7SB
Britse en EU-cookiewetgevingde Verordeningen 2003 van de Privacy en Elektronische Communicatie (EG-Richtlijn), zoals gewijzigd bij de Verordeningen inzake privacy en elektronische communicatie (EG-richtlijn) (wijziging) van 2011;
Gebruiker of uderden die toegang hebben tot de website en die niet i) in dienst zijn van Children's Beds Home en die in het kader van hun dienstverband of (ii) werkzaam zijn als consultant of anderszins diensten verlenen aan Children's Beds Home en toegang hebben tot de website in verband met het verlenen van dergelijke diensten; 
Websitede website die u momenteel gebruikt, http://www,childb.com/ , en eventuele subdomeinen van deze site, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen algemene voorwaarden

 

    2. In dit privacybeleid, tenzij de context een andere interpretatie vereist:

a) het enkelvoud omvat het meervoud en vice versa;

b. verwijst naar subclausules, clausules, schema's of aanhangsels naar subclausules, clausules, schema's of aanhangsels van dit privacybeleid;

c) een verwijzing naar een persoon omvat ondernemingen, ondernemingen, overheidsinstanties, trusts en partnerschappen;

d) "met inbegrip" wordt verstaan " ook zonder beperking";

e. verwijzing naar een wettelijke bepaling omvat elke wijziging of wijziging ervan;

f. de rubrieken en subrubrieken maken geen deel uit van dit privacybeleid

    Reikwijdte van dit privacybeleid

    3. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de acties van Children's Beds Home en Gebruikers met betrekking tot deze website. Het strekt zich niet uit tot websites die vanaf deze website toegankelijk zijn, inclusief, maar niet beperkt tot, elke link die we kunnen bieden aan websites van sacial media.

    Verzamelde gegevens

    4. We kunnen de volgende gegevens, waaronder persoonsgegevens, van u verzamelen:

A. Naam

B. Geboortedatum;

c. Geslacht:

d. contactgegevens zoals e-mailadressen, persoonlijke adressen en telefoonnummers;

    in elk geval, in overeenstemming met dit privacybeleid.

    Ons gebruik van gegevens

    5. Voor de Data Protection Act 1998 is Children's Beds Home de "verwerkingsverantwoordelijke".

    6. We bewaren alle gegevens die u indient gedurende 6 maanden.

    7. Tenzij we wettelijk verplicht of toegestaan zijn om dit te doen, en onder voorbehoud van eventuele mededelingen van derden die specifiek in dit beleid zijn vastgelegd, worden uw gegevens niet openbaar gemaakt aan derden. Dit geldt niet voor onze filialen en/of andere bedrijven binnen onze groep.

    8. Alle persoonsgegevens worden veilig opgeslagen in overeenstemming met de beginselen van de Wet bescherming persoonsgegevens 1998. Voor meer informatie over de veiligheid zie de clausule hieronder (Veiligheid).

    9. Alle bovenstaande gegevens kunnen van tijd tot tijd door ons worden verlangd om u de best mogelijke service en ervaring te bieden bij het gebruik van onze website. In het bijzonder kunnen gegevens door ons worden gebruikt om de volgende redenen:

a) het bijhouden van interne gegevens;

b. verzending per e-mail van promotiemateriaal dat voor u van belang kan zijn:

c. contact opnemen voor marktonderzoeksdoeleinden die via e-mail, telefoon, fax of e-mail kunnen worden uitgevoerd. Dergelijke informatie kan worden gebruikt om de website aan te passen of bij te werken;

d. Om goederen aan de klant te leveren, wordt een deel van de informatie gedeeld met de dienstverlener;

    in elk geval, in overeenstemming met dit privacybeleid. 

    Websites en diensten van derden

    10. Children's Beds Home kan van tijd tot tijd gebruik maken van de diensten van andere partijen voor het omgaan met bepaalde processen die nodig zijn voor de werking van de website. De aanbieders van dergelijke diensten hebben toegang tot bepaalde persoonsgegevens die door gebruikers van deze website worden verstrekt.

    11. Alle gegevens die door dergelijke partijen worden gebruikt, worden alleen gebruikt voor zover zij de door ons gevraagde diensten moeten uitvoeren. Elk gebruik voor andere doeleinden is ten strengste verboden. Bovendien worden alle gegevens die door derden worden verwerkt, verwerkt binnen de voorwaarden van dit privacybeleid en in overeenstemming met de Data Protection Act 1998.

    Links naar andere websites

    12. Deze website kan van tijd tot tijd links naar andere websites bieden. Wij hebben geen controle over dergelijke websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Dit privacybeleid strekt zich niet uit tot uw gebruik van dergelijke websites. U wordt geadviseerd het privacybeleid te lezen of verklaring van andere websites voorafgaand aan het gebruik ervan.

    Veranderingen in bedrijfseigendom en -controle

    13. Children's Beds Home kan, van tijd tot tijd, uitbreiden of verminderen van ons bedrijf en dit kan de verkoop en / of de overdracht van de controle van alle of een deel van Children's Beds Home te betrekken. Gegevens die door Gebruikers worden verstrekt, zullen, wanneer deze relevant zijn voor een deel van ons bedrijf dat zo wordt overgedragen, samen met dat deel worden overgedragen en de nieuwe eigenaar of nieuw controlerende partij zal, onder de voorwaarden van dit privacybeleid, worden toegestaan om de gegevens te gebruiken voor de doeleinden waarvoor het oorspronkelijk aan ons werd geleverd.

    14. We kunnen ook gegevens bekendmaken aan een potentiële koper van ons bedrijf of een deel ervan.

    15. In de bovenstaande gevallen zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd.

    Het gebruik van uw gegevens beheren

    16. Waar u ook gegevens moet indienen, u krijgt opties om ons gebruik van die gegevens te beperken. Dit kan onder meer het volgende zijn:

    17. gebruik van gegevens voor direct marketingdoeleinden; En

    18. het delen van gegevens met derden.

    Functionaliteit van de website

    19. Om alle functies en functies die beschikbaar zijn op de website te gebruiken, moet u mogelijk bepaalde gegevens indienen.

    20. U het gebruik van cookies door uw internetbrowser beperken. Zie voor meer informatie de onderstaande clausule (Cookies).

    Toegang tot uw eigen gegevens

   21. U hebt het recht om een kopie te vragen van een van uw persoonsgegevens die in het bezit zijn van Children's Beds Home (indien deze gegevens worden bewaard)

   Veiligheid

   22. Gegevensbeveiliging is van groot belang voor Kinderbedden Thuis en om uw gegevens te beschermen hebben we passende fysieke, elektronische en managementprocedures ingevoerd om gegevens die via deze website worden verzameld, te beschermen en te beveiligen.

   23. Als wachtwoordtoegang vereist is voor bepaalde delen van de website, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord.

   24. Wij streven ernaar om ons best te doen om uw persoonsgegevens te beschermen. Echter, de overdracht van informatie via het internet is niet helemaal veilig en gebeurt op eigen risico. We kunnen de veiligheid van uw gegevens die naar de website worden verzonden niet garanderen.

   Cookies

   25. Deze website kan bepaalde cookies op uw computer plaatsen en openen. Children's Home gebruikt Cookies om uw ervaring met het gebruik van de Website te verbeteren en ons assortiment te verbeteren. Children's Beds Home heeft zorgvuldig gekozen voor deze cookies en heeft stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacy te allen tijde wordt beschermd en gerespecteerd.

   26. Alle cookies die op deze website worden gebruikt, worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Britse en EU-cookiewetgeving.

   27. Voordat de website cookies op uw computer plaatst, krijgt u een berichtenbalk te zien met het verzoek om uw toestemming om deze cookies in te stellen. Door uw toestemming te geven voor het plaatsen van cookies, stelt u Kinderbedden Home in staat om u een betere ervaring en service te bieden. U, indien u dat wenst, toestemming weigeren voor het plaatsen van Cookies; bepaalde functies van de Website kunnen echter niet volledig of naar behoren functioneren.

   28. Deze website kan de volgende cookies plaatsen:

   29. Type cookiedoel Analytische/prestatiecookies Ze stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en om te zien hoe bezoekers zich op onze website bewegen wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons om de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.

   30. U ervoor kiezen om cookies in te schakelen of uit te schakelen in uw internetbrowser. Standaard accepteren de meeste internetbrowsers Cookies, maar dit kan worden gewijzigd. Raadpleeg voor meer informatie het helpmenu in uw internetbrowser.

   31. U er op elk gewenst moment voor kiezen om cookies te verwijderen; U echter alle informatie verliezen waarmee u sneller en efficiënter toegang hebt tot de website, inclusief, maar niet beperkt tot, personalisatie-instellingen.

   32. Het wordt aanbevolen dat u ervoor zorgt dat uw internetbrowser up-to-date is en dat u de hulp en begeleiding van de ontwikkelaar van uw internetbrowser raadpleegt als u niet zeker bent van het aanpassen van uw privacy-instellingen.

   Algemeen

   33. U mag geen van uw rechten op grond van dit privacybeleid overdragen aan een andere persoon. We kunnen onze rechten in het kader van dit privacybeleid overdragen wanneer we redelijkerwijs van mening zijn dat uw rechten niet worden aangetast.

   34. Indien een rechter of bevoegde autoriteit vaststelt dat een bepaling van dit privacybeleid (of een deel van een bepaling) ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar is, zal die bepaling of deelbepaling, voor zover vereist, worden geacht te zijn geschrapt en zal de geldigheid en uitvoerbaarheid van de andere bepalingen van dit privacybeleid niet worden beïnvloed.

   35. Tenzij anders overeengekomen, wordt geen enkele vertraging, handeling of nalatigheid van een partij bij de uitoefening van enig recht of rechtsmiddel beschouwd als een afstand van dat recht of enige andere rechtsafing.

   36. Deze overeenkomst zal worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het recht van Engeland en Wales. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst vallen onder de exclusieve jurisdictie van de Engelse en Welshe rechtbanken.

   Wijzigingen in dit privacybeleid

   37. Children's Home behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen, omdat we dat van tijd tot tijd of zoals wettelijk verplicht kunnen zijn, noodzakelijk achten. Eventuele wijzigingen worden onmiddellijk op de Website geplaatst en u wordt geacht de voorwaarden van het privacybeleid voor uw eerste gebruik van de Website na de wijzigingen te hebben aanvaard.

         U contact opnemen met Children's Beds Home via e-mail op info@childrensbedshome.com.