Gebruiksvoorwaarden

Lees al deze voorwaarden.

Aangezien we uw bestelling kunnen accepteren en een wettelijk afdwingbare overeenkomst kunnen sluiten zonder verdere verwijzing naar u, moet u deze algemene voorwaarden lezen om er zeker van te zijn dat ze alles bevatten wat u wilt en niets waar u niet tevreden mee bent. Als u ergens niet zeker van bent, belt u ons gewoon op 00441313386191 of 00447514623532.

Sollicitatie

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van de goederen door u (de klant of u). Wij zijn Children's Bed's Home Ltd. een bedrijf geregistreerd in Schotland onder nummer SC552876 met maatschappelijke zetel teHUDSON HOUSE BUSINESS CENTRE, HUDSON HOUSE, 8 ALBANY STREET, EDINBURGH, SCHOTLAND, EH1 3QB met e-mailadres [email protected]; telefoon nummer 00441313386191 of 00447514623532; (de Leverancier of wij of wij).
 2. Dit zijn de voorwaarden waarop we alle Goederen aan u verkopen. Door een van de Goederen te bestellen, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden. U kunt de Goederen alleen van de Website kopen als u in aanmerking komt om een contract aan te gaan en minimaal 18 jaar oud bent.

Interpretatie

 1. Consument betekent een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geheel of grotendeels buiten zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;
 2. Contract betekent de juridisch bindende overeenkomst tussen u en ons voor de levering van de Goederen;
 3. Leveringslocatie betekent de locatie van de Leverancier of een andere locatie waar de Goederen moeten worden geleverd, zoals uiteengezet in de Order;
 4. Duurzaam medium betekent papier of e-mail, of elk ander medium waarmee informatie persoonlijk aan de ontvanger kan worden gericht, de ontvanger in staat stelt de informatie op te slaan op een manier die toegankelijk is voor toekomstig gebruik gedurende een periode die lang genoeg is voor de doeleinden van de informatie, en maakt de ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk;
 5. Goederen betekent de goederen waarvoor op de website wordt geadverteerd en die wij u leveren met het aantal en de omschrijving zoals uiteengezet in de bestelling;
 6. Bestelling betekent de bestelling van de Klant voor de Goederen bij de Leverancier zoals ingediend volgens het stapsgewijze proces dat op de Website wordt beschreven;
 7. Privacybeleid betekent de voorwaarden die uiteenzetten hoe we zullen omgaan met vertrouwelijke en persoonlijke informatie die we van u ontvangen via de Website;
 8. Website betekent onze website www.https://childrensbedshome.com/nl/ waarop de Goederen worden geadverteerd.

Goederen

 1. De beschrijving van de Goederen is zoals vermeld op de Website, catalogi, brochures of andere vormen van reclame. Elke beschrijving is alleen voor illustratieve doeleinden en er kunnen kleine verschillen zijn in de maat en kleur van de geleverde Goederen.
 2. In het geval van Goederen die zijn gemaakt volgens uw speciale vereisten, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle informatie of specificaties die u verstrekt nauwkeurig zijn.
 3. Alle Goederen die op de Website verschijnen, zijn onderhevig aan beschikbaarheid.
 4. We kunnen wijzigingen aanbrengen aan de Goederen die nodig zijn om te voldoen aan toepasselijke wetgeving of veiligheidseisen. Wij zullen u op de hoogte stellen van deze wijzigingen.

Persoonlijke informatie en registratie

 1. Wanneer u zich registreert om de Website te gebruiken, moet u een gebruikersnaam en wachtwoord instellen. U blijft verantwoordelijk voor alle acties die worden ondernomen onder de gekozen gebruikersnaam en wachtwoord en verbindt zich ertoe uw gebruikersnaam en wachtwoord aan niemand anders bekend te maken en geheim te houden.
 2. We bewaren en gebruiken alle informatie strikt volgens het privacybeleid.
 3. We kunnen contact met u opnemen via e-mail of andere elektronische communicatiemethoden en per vooruitbetaalde post en u stemt hier uitdrukkelijk mee in.

Verkoopgrondslag

 1. De beschrijving van de Goederen op onze website vormt geen contractueel aanbod om de Goederen te verkopen. Wanneer een bestelling op de website is geplaatst, kunnen we deze om welke reden dan ook weigeren, hoewel we zullen proberen u de reden onverwijld mee te delen.
 2. Het bestelproces is uiteengezet op de website. Bij elke stap kunt u eventuele fouten controleren en corrigeren voordat u de bestelling plaatst. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of u het bestelproces correct hebt gebruikt.
 3. Er wordt alleen een contract gesloten voor de verkoop van bestelde goederen wanneer u een e-mail van ons ontvangt ter bevestiging van de bestelling (orderbevestiging). De Orderbevestiging wordt pas naar u verzonden nadat we een duidelijke betaling hebben ontvangen voor de Goederen die u hebt besteld. U moet ervoor zorgen dat de Orderbevestiging volledig en nauwkeurig is en ons onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele fouten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in de door u geplaatste Bestelling. Door een Bestelling te plaatsen gaat u ermee akkoord dat wij u een bevestiging van het Contract geven door middel van een e-mail met alle informatie erin (dwz de Orderbevestiging). U ontvangt de Orderbevestiging binnen een redelijke termijn na het sluiten van het Contract, maar in ieder geval niet later dan de levering van alle Goederen die onder het Contract zijn geleverd.
 4. Elke offerte is maximaal 1 dag geldig vanaf de dagtekening, tenzij wij deze uitdrukkelijk op een eerder tijdstip intrekken.
 5. Geen enkele wijziging van het Contract, of het nu gaat om de beschrijving van de Goederen, Vergoedingen of anderszins, kan worden gemaakt nadat het is aangegaan, tenzij de wijziging schriftelijk is overeengekomen door de Klant en de Leverancier.
 6. Het is onze bedoeling dat deze algemene voorwaarden alleen van toepassing zijn op een overeenkomst die door u als consument is aangegaan. Als dit niet het geval is, moet u ons dat laten weten, zodat we u een ander contract kunnen aanbieden met voorwaarden die beter bij u passen en die in sommige opzichten beter voor u kunnen zijn, bijvoorbeeld door u rechten te geven als bedrijf.

Prijs en betaling

 1. De prijs van de Goederen en eventuele extra leverings- of andere kosten is de prijs die op de Website staat vermeld op de datum van de Bestelling of een andere prijs die we schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Prijzen en kosten zijn inclusief btw tegen het tarief dat van toepassing is op het moment van de bestelling.
 3. U moet betalen door uw creditcard- of betaalkaartgegevens bij uw bestelling in te voeren en we kunnen de betaling onmiddellijk innen.

Levering

1. Wij leveren de Goederen op de Afleverlocatie op het tijdstip of binnen de overeengekomen periode of, bij gebreke van enige overeenkomst, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet meer dan 30 dagen na de dag waarop het Contract is aangegaan .

2. In ieder geval, ongeacht gebeurtenissen waarover wij geen controle hebben, kunt u, als wij de goederen niet op tijd leveren, (naast alle andere rechtsmiddelen) het contract beëindigen als:

a. we hebben geweigerd de Goederen te leveren, of als tijdige levering essentieel is rekening houdend met alle relevante omstandigheden op het moment dat het Contract werd gesloten, of u zei vóór het sluiten van het Contract tegen ons dat tijdige levering essentieel was; of

b. nadat wij niet op tijd hebben geleverd,u een latere termijn heeft opgegeven die past bij de omstandigheden en wij niet binnen die termijn hebben geleverd.

3. Als u het contract tot een einde brengt, zullen wij (naast andere rechtsmiddelen) alle betalingen die in het kader van het contract zijn gedaan, onmiddellijk terugbetalen.

4. Als u het recht had om het Contract aan een einde te behandelen, maar dit niet doet, wordt u niet verhinderd om de Bestelling voor Goederen te annuleren of Goederen die zijn geleverd af te wijzen. Als u dit doet, zullen wij (bovendien naar andere rechtsmiddelen) onverwijld alle betalingen die in het kader van het Contract zijn gedaan voor dergelijke geannuleerde of afgewezen Goederen terugbetalen. Als de Goederen zijn afgeleverd, moet u deze aan ons retourneren.

5. Als goederen een commerciële eenheid vormen (een eenheid is een commerciële eenheid als deling van de eenheid de waarde van de goederen of het karakter van de eenheid wezenlijk zou schaden), kunt u de bestelling voor sommige van die goederen niet annuleren of weigeren zonder ook het annuleren of weigeren van de bestelling voor de rest.

6. U stemt ermee in dat we de Goederen in gedeelten kunnen leveren als we een tekort aan voorraad hebben of om een andere oprechte en eerlijke reden, met inachtneming van de bovenstaande bepalingen en op voorwaarde dat u niet aansprakelijk bent voor extra kosten.

7. Als u of uw gevolmachtigde er buiten onze schuld niet in slaagt om de Goederen op de Afleverlocatie in ontvangst te nemen, kunnen wij de redelijke kosten voor opslag en herbezorging in rekening brengen.

8. De goederen worden uw verantwoordelijkheid vanaf de voltooiing van de levering of het ophalen door de klant. U moet, indien redelijkerwijs mogelijk, de Goederen onderzoeken voordat u ze accepteert.

Risico en titel

1. Het risico van schade aan of verlies van Goederen gaat op u over wanneer de Goederen aan u worden geleverd.

2. U bent pas eigenaar van de Goederen als wij de volledige betaling hebben ontvangen. Als volledige betaling achterstallig is of er een stap in de richting van uw faillissement plaatsvindt, kunnen we ervoor kiezen om, door middel van een kennisgeving, elke levering te annuleren en elk recht op gebruik van de Goederen die nog steeds uw eigendom zijn te beëindigen, in welk geval u ze moet retourneren.

Intrekking en annulering

1. U kunt de Bestelling intrekken door het ons te vertellen voordat het Contract wordt gesloten, als u gewoon van gedachten wilt veranderen en zonder ons een reden op te geven, en zonder enige aansprakelijkheid op zich te nemen.

2. U kunt het contract annuleren, behalve voor goederen die zijn gemaakt volgens uw speciale vereisten (de Retourneert Rechts) door ons uiterlijk 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop het Contract is aangegaan op de hoogte te stellen, als u eenvoudigweg van gedachten wilt veranderen en zonder ons een reden op te geven, en zonder aansprakelijkheid, behalve in dat geval, moet u terugkeren naar een van onze bedrijfspand de Goederen in onbeschadigde staat op uw eigen kosten. Dan moeten we u onverwijld de prijs terugbetalen voor die Goederen die vooraf zijn betaald, maar we kunnen eventuele afzonderlijke bezorgkosten inhouden. Dit heeft geen invloed op uw rechten wanneer de reden voor de annulering gebrekkige Goederen is. Dit retourrecht is anders en staat los van de onderstaande annuleringsrechten.

3. Dit is een overeenkomst op afstand (zoals hieronder gedefinieerd) die de annuleringsrechten heeft (Annuleringsrechten) Hieronder uiteengezet. Deze annuleringsrechten zijn echter niet van toepassing op een contract voor de volgende goederen (met geen andere) in de volgende omstandigheden:

A. goederen die volgens uw specificaties zijn gemaakt of duidelijk gepersonaliseerd zijn;

B. goederen die snel kunnen bederven of verouderen.

4. De annuleringsrechten voor een contract zijn ook niet meer beschikbaar in de volgende omstandigheden:

A. in het geval van een verkoopovereenkomst, als de goederen na levering onafscheidelijk (volgens hun aard) vermengd raken met andere artikelen.

Recht om te annuleren

5. Behoudens hetgeen in deze voorwaarden is vermeld, kunt u deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

6. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een derde partij, anders dan de door u aangewezen vervoerder, de laatste Goederen fysiek in bezit krijgt. In een contract voor de levering van goederen in de loop van de tijd (dwz abonnementen), is het recht om te annuleren 14 dagen na de eerste levering.

7. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing om dit Contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring waarin u uw beslissing uiteenzet (bijv. een brief per post, fax of e-mail). U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U moet in ieder geval duidelijk kunnen aantonen wanneer de opzegging heeft plaatsgevonden, dus u kunt ervoor kiezen om het modelformulier voor herroeping te gebruiken.

8. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring van de beslissing van de Klant om de Overeenkomst te herroepen ook elektronisch invullen en indienen op onze website www.https://childrensbedshome.com/nl/. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld een ontvangstbevestiging van een dergelijke annulering op een duurzame drager (bijvoorbeeld per e-mail) sturen.

9. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van opzegging in de opzegtermijn

10. Behalve zoals hieronder uiteengezet, zullen wij u, als u dit Contract annuleert, alle betalingen terugbetalen die u van u heeft ontvangen, inclusief de leveringskosten (behalve de extra kosten die ontstaan als u een ander type levering hebt gekozen dan het goedkoopste type van door ons aangeboden standaard levering).

Aftrek voor geleverde Goederen

11. We kunnen een bedrag in mindering brengen op de vergoeding voor waardeverlies van geleverde Goederen, als het verlies het gevolg is van onnodige behandeling door u (dwz behandeling van de Goederen die verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Goederen vast te stellen). (bijv. het gaat verder dan het soort handelingen dat redelijkerwijs in een winkel is toegestaan). U bent namelijk aansprakelijk voor dat verlies en als die aftrek niet plaatsvindt, moet u ons het bedrag van dat verlies betalen.

Tijdstip van terugbetaling

12. Als we niet hebben aangeboden om de Goederen op te halen, zullen we de terugbetaling zonder onnodige vertraging doen, en niet later dan:

A. 14 dagen na de dag waarop we de geleverde Goederen van u hebben teruggekregen, of

B. (indien eerder) 14 dagen na de dag waarop u bewijs levert dat u de Goederen heeft teruggestuurd.

13. Als we hebben aangeboden om de goederen op te halen of als er geen goederen zijn geleverd, zullen we de terugbetaling zonder onnodige vertraging uitvoeren, en niet later dan 14 dagen na de dag waarop we op de hoogte zijn gebracht van uw beslissing om dit contract te annuleren.

14. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de eerste transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval zijn er voor u geen kosten verbonden aan de terugbetaling.

Goederen retourneren

15. Als u goederen hebt ontvangen in verband met het contract dat u hebt geannuleerd, moet u de goederen onverwijld terugsturen of aan ons overhandigen op Westpoint Building, 4 Redheughs Rigg, Edinburgh EH12 9DQ en in ieder geval niet later dagen vanaf de dag waarop u ons uw annulering van dit Contract meedeelt. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de periode van 14 dagen is verstreken. U stemt ermee in dat u de kosten voor het terugzenden van de Goederen zult moeten dragen.

16. In het kader van deze annuleringsrechten hebben deze woorden de volgende betekenis:

A. overeenkomst op afstand betekent een overeenkomst gesloten tussen een handelaar en een consument in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de handelaar en de consument, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met het tijdstip waarop de overeenkomst tot stand komt;

B. verkoop contract betekent een contract waarbij een handelaar de eigendom van goederen overdraagt of ermee instemt de eigendom van goederen over te dragen aan een consument en de consument de prijs betaalt of ermee instemt de prijs te betalen, met inbegrip van elk contract dat betrekking heeft op zowel goederen als diensten.

Overeenstemming

1. We hebben een wettelijke plicht om de Goederen te leveren in overeenstemming met het Contract, en zullen niet hebben voldaan als we niet aan de volgende verplichting voldoen.

2. Bij levering zullen de Goederen:

A. van voldoende kwaliteit zijn;

B. redelijkerwijs geschikt zijn voor een bepaald doel waarvoor u de Goederen koopt die u, voordat het Contract werd gesloten, aan ons kenbaar hebt gemaakt (tenzij u niet echt vertrouwt, of het onredelijk voor u is om te vertrouwen, op onze vaardigheid en oordeel) en geschikt zijn voor elk doel dat door ons wordt voorgehouden of in het contract wordt uiteengezet; en

C. voldoen aan hun beschrijving.

3. Het is geen tekortkoming om te voldoen als de tekortkoming zijn oorsprong vindt in uw materialen.

Opvolgers en onze onderaannemers

1. Elke partij kan het voordeel van dit Contract overdragen aan iemand anders en blijft aansprakelijk jegens de andere partij voor zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract. De Leverancier is aansprakelijk voor de handelingen van eventuele onderaannemers die hij kiest om te helpen bij het uitvoeren van zijn taken.

Omstandigheden buiten de controle van een van beide partijen

1. In het geval van falen door een partij vanwege iets buiten haar redelijke controle:

a. de partij informeert de andere partij zo snel als redelijkerwijs mogelijk is; en

b. de verplichtingen van de partij worden opgeschort voor zover dit redelijk is, op voorwaarde dat die partij redelijk handelt, en de partij is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming die zij redelijkerwijs niet had kunnen vermijden, maar dit heeft geen invloed op de bovenstaande rechten van de klant met betrekking tot levering en elk recht om te annuleren, hieronder.

Exclusief aansprakelijkheid

1. De Leverancier sluit aansprakelijkheid niet uit voor: (i) enig frauduleus handelen of nalaten; of (ii) voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid of schending van andere wettelijke verplichtingen van de Leverancier. Onder voorbehoud hiervan is de Leverancier niet aansprakelijk voor (i) verlies dat redelijkerwijs niet voorzienbaar was voor beide partijen op het moment dat het Contract werd gesloten, of (ii) verlies (bijv. winstderving) voor het bedrijf, de handel, het ambacht van de Klant. of beroep dat een consument niet zou lijden - omdat de leverancier van mening is dat de klant de goederen niet geheel of hoofdzakelijk koopt voor zijn bedrijf, handel, ambacht of beroep.

Toepasselijk recht, jurisdictie en klachten

1. Het contract (inclusief alle niet-contractuele zaken) wordt beheerst door het recht van Engeland en Wales.

2. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Engeland en Wales of, indien de Klant in Schotland of Noord-Ierland woont, de rechtbanken van respectievelijk Schotland of Noord-Ierland.

3. We proberen elk geschil te vermijden, daarom behandelen we klachten op de volgende manier: Als u opmerkingen, zorgen of klachten heeft over de Goederen of onze service, neem dan contact met ons op via e-mail op [email protected]

Modelformulier voor herroeping:

Tot
_______________
Children's Beds Home
Westpunt gebouw,
4 Redheughs Rigg,
Edinburgh,
EH12 9DQ,
Schotland, VK


E-mailadres: [email protected]
Telefoon nummer:00441313386191 of 00447514623532


ik/wij[*] hereby give notice that I/We [*] cancel my/our [*] contract of sale of the following goods [*] [for the supply of the following service [*], Ordered on [*]/received on [*]______________________(Datum Ontvangen)


Naam consument(en):Adres consument(en):


 

Handtekening consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)

 

Datum