Gebruiksvoorwaarden

Lees al deze algemene voorwaarden. 

Aangezien we uw bestelling kunnen accepteren en een juridisch afdwingbare overeenkomst kunnen sluiten zonder verder naar u te verwijzen, moet u deze algemene voorwaarden lezen om ervoor te zorgen dat ze alles bevatten wat u wilt en niets waar u niet blij mee bent. Als u nergens zeker van bent, bel ons dan op 00441313386191 of 00447514623532

toepassing

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van de goederen door u (de Klant of u). Wij zijn Children's Bed's Home Ltd. een bedrijf geregistreerd in Schotland onder nummer SC552876 waarvan de maatschappelijke zetel is op HUDSON HOUSE BUSINESS CENTRE, HUDSON HOUSE, 8 ALBANY STREET, EDINBURGH, SCHOTLAND, EH1 3QB met e-mailadres [email protected]; telefoonnummer 00441313386191 of 00447514623532; (de Leverancier of ons of wij).
 2. Dit zijn de voorwaarden waaronder wij alle Goederen aan u verkopen. Door een van de Goederen te bestellen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. U kunt de Goederen alleen van de Website kopen als u in aanmerking komt voor het aangaan van een contract en ten minste 18 jaar oud bent. 

interpretatie

 1. Consument: een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geheel of hoofdzakelijk buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;
 2. Overeenkomst betekent de juridisch bindende overeenkomst tussen u en ons voor de levering van de Goederen;
 3. Leveringslocatie: de locatie van de leverancier of een andere locatie waar de goederen moeten worden geleverd, zoals uiteengezet in de bestelling;
 4. Duurzame gegevensdrager: papier of e-mail, of enig ander medium waarmee informatie persoonlijk aan de ontvanger kan worden gericht, stelt de ontvanger in staat de informatie op een voor toekomstig gebruik toegankelijke manier op te slaan voor een periode die lang genoeg is voor de doeleinden van de informatie, en maakt ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk;
 5. Goederen betekent de goederen die op de Website worden geadverteerd en die wij u leveren van het nummer en de beschrijving zoals uiteengezet in de Bestelling;
 6. Bestelling betekent de bestelling van de Klant voor de Goederen van de Leverancier zoals ingediend volgens het stapsgewijze proces dat op de Website is uiteengezet;
 7. Privacybeleid betekent de voorwaarden die bepalen hoe we omgaan met vertrouwelijke en persoonlijke informatie die we via de Website van u ontvangen;
 8. Website betekent dat onze website www.childrensbedshome.com waarop de Goederen worden geadverteerd. 

goederen

 1. De beschrijving van de Goederen is zoals uiteengezet in de Website, catalogi, brochures of andere vorm van reclame. Elke beschrijving is slechts ter illustratie en er kunnen kleine verschillen zijn in de grootte en kleur van de geleverde Goederen. 
 2. In het geval van goederen die aan uw speciale vereisten voldoen, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle informatie of specificatie die u verstrekt correct is. 
 3. Alle Goederen die op de Website verschijnen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. 
 4. We kunnen wijzigingen aanbrengen in de goederen die nodig zijn om te voldoen aan toepasselijke wetgeving of veiligheidseisen. Wij zullen u op de hoogte stellen van deze wijzigingen. 

Persoonlijke informatie en registratie

 1. Wanneer u zich registreert om de Website te gebruiken, moet u een gebruikersnaam en wachtwoord instellen. U blijft verantwoordelijk voor alle acties die worden ondernomen onder de gekozen gebruikersnaam en wachtwoord en verbindt zich ertoe uw gebruikersnaam en wachtwoord aan niemand anders bekend te maken en geheim te houden. 
 2. We bewaren en gebruiken alle informatie strikt onder het privacybeleid. 
 3. Wij kunnen contact met u opnemen via e-mail of andere elektronische communicatiemethoden en per vooruitbetaalde post en u gaat hier uitdrukkelijk mee akkoord. 

Basis van verkoop

 1. De beschrijving van de Goederen op onze website vormt geen contractueel aanbod om de Goederen te verkopen. Wanneer een Bestelling op de Website is ingediend, kunnen wij deze om welke reden dan ook weigeren, hoewel wij zullen proberen u onverwijld de reden te vertellen. 
 2. Het bestelproces wordt uiteengezet op de website. Met elke stap kunt u eventuele fouten controleren en wijzigen voordat u de bestelling indient. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of u het bestelproces correct hebt gebruikt. 
 3. Een contract wordt alleen gesloten voor de verkoop van bestelde goederen wanneer u een e-mail van ons ontvangt waarin de bestelling wordt bevestigd (orderbevestiging). De orderbevestiging wordt pas naar u verzonden nadat we een duidelijke betaling hebben ontvangen voor de door u bestelde goederen. U moet ervoor zorgen dat de orderbevestiging volledig en nauwkeurig is en ons onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele fouten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in de door u geplaatste Bestelling. Door het plaatsen van een Bestelling gaat u ermee akkoord dat wij u een bevestiging van het Contract geven door middel van een e-mail met alle informatie erin (d.w.z. de Orderbevestiging). U ontvangt de Orderbevestiging binnen een redelijke termijn na het sluiten van het Contract, maar in ieder geval niet later dan de levering van goederen geleverd onder het Contract. 
 4. Elke offerte is geldig voor een maximale periode van 1 dag vanaf de datum, tenzij we deze uitdrukkelijk op een eerder tijdstip intrekken. 
 5. Na het aangaan van de Overeenkomst kan geen wijziging van de Overeenkomst, al dan niet over omschrijving van de Goederen, Vergoedingen, worden aangebracht, tenzij de wijziging schriftelijk door Afnemer en Leverancier is overeengekomen. 
 6. Wij zijn van plan deze Algemene Voorwaarden alleen van toepassing te laten zijn op een Overeenkomst die u als Consument bent aangegaan. Als dit niet het geval is, moet u het ons vertellen, zodat we u een ander contract kunnen bieden met voorwaarden die beter bij u passen, wat in sommige opzichten beter voor u zou kunnen zijn, bijvoorbeeld door u rechten als bedrijf te geven. 

Prijs en betaling

 1. De prijs van de Goederen en eventuele extra leverings- of andere kosten is die vermeld op de Website op de datum van de Bestelling of een andere prijs zoals we schriftelijk overeenkomen. 
 2. Prijzen en heffingen zijn inclusief BTW tegen het ten tijde van de Bestelling geldende tarief. 
 3. U dient te betalen door uw creditcard- of bankpasgegevens bij uw bestelling in te dienen en wij kunnen de betaling onmiddellijk aannemen. 

levering

1. Wij leveren de Goederen tegen de tijd of binnen de overeengekomen termijn of, bij gebreke van enige overeenkomst, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet meer dan 30 dagen na de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten. 

2. In ieder geval, ongeacht gebeurtenissen buiten onze controle, als we de Goederen niet op tijd leveren, kunt u (naast andere remedies) het Contract aan het einde behandelen als:

a. wij hebben geweigerd de Goederen te leveren, of indien levering op tijd noodzakelijk is rekening houdend met alle relevante omstandigheden op het moment dat de Overeenkomst tot uitvoering werd gesloten, of u ons vóór de Overeenkomst hebt gezegd dat levering op tijd essentieel was; of

b. nadat wij niet tijdig hebben geleverd, heeft u een latere termijn opgegeven die passend is bij de omstandigheden en wij niet binnen die termijn hebben geleverd. 

3. Als u het Contract aan het einde behandelt, zullen we (naast andere remedies) onmiddellijk alle betalingen in het kader van het Contract retourneren.

4. Als u het recht had om de Overeenkomst aan het einde te behandelen, maar dit niet doet, bent u niet verhinderd om de Bestelling voor goederen te annuleren of goederen die zijn geleverd te weigeren en, als u dit doet, zullen we (naast andere remedies) onverwijld alle betalingen die onder het contract zijn gedaan voor dergelijke geannuleerde of afgekeurde goederen retourneren. Als de goederen zijn geleverd, moet u ze aan ons retourneren.

5. Als goederen een commerciële eenheid vormen (een eenheid is een commerciële eenheid als de verdeling van de eenheid de waarde van de goederen of het karakter van de eenheid aanzienlijk zou aantasten) kunt u de bestelling voor sommige van die goederen niet annuleren of afwijzen zonder de bestelling voor de rest ervan ook te annuleren of te weigeren.

6. U stemt ermee in dat wij de Goederen in termijnen kunnen leveren als wij te kampen hebben met een tekort aan voorraad of een andere echte en eerlijke reden, met inachtneming van de bovenstaande bepalingen en op voorwaarde dat u niet aansprakelijk bent voor extra kosten.

        7. Indien u of uw genomineerde er niet in slaagt, buiten onze schuld, om de Goederen op de Afleverlocatie in ontvangst te nemen, kunnen wij de redelijke kosten van opslag en herlevering in rekening brengen.

        8. De goederen worden uw verantwoordelijkheid vanaf de voltooiing van de levering of de klantoverdracht. U moet, indien redelijkerwijs mogelijk, de Goederen onderzoeken alvorens ze te aanvaarden.

Risico en titel

1. Het risico van beschadiging of verlies van goederen gaat op u over wanneer de goederen aan u worden geleverd.

2. U bent pas eigenaar van de Goederen nadat wij de volledige betaling hebben ontvangen. Als de volledige betaling achterstallig is of er een stap in de richting van uw faillissement plaatsvindt, kunnen we ervoor kiezen om, door kennisgeving, elke levering te annuleren en elk recht te beëindigen om de goederen te gebruiken die nog steeds eigendom zijn van u, in welk geval u ze moet retourneren.

Herroeping en annulering

 1. U kunt de Bestelling intrekken door ons te vertellen voordat het Contract wordt gesloten, als u gewoon van gedachten wilt veranderen en zonder ons een reden te geven, en zonder enige aansprakelijkheid.

 2. U kunt het Contract annuleren, behalve voor alle Goederen die aan uw speciale eisen zijn Retourneert rechts) door ons uiterlijk 14 kalenderdagen na de dag van het aangaan van het Contract te vertellen, als u gewoon van gedachten wilt veranderen en zonder ons een reden te geven, en zonder aansprakelijkheid, behalve in dat geval, moet u de Goederen in onbeschadigde staat op eigen kosten retourneren naar een van onze bedrijfsruimten. Dan moeten we u onverwijld de prijs terugbetalen voor die goederen die vooraf zijn betaald, maar we kunnen eventuele afzonderlijke leveringskosten behouden. Dit heeft geen invloed op uw rechten wanneer de reden voor de annulering defecte goederen is. Dit retourrecht is anders en staat los van de onderstaande annuleringsrechten.

 3. Dit is een overeenkomst op afstand (zoals hieronder gedefinieerd) die de annuleringsrechten heeft (Annuleringsrechten) hieronder uiteengezet. Deze annuleringsrechten zijn echter niet van toepassing op een contract voor de volgende goederen (zonder andere) in de volgende omstandigheden:

 a. goederen die volgens uw specificaties zijn gemaakt of duidelijk gepersonaliseerd zijn;

 b. goederen die kunnen verslechteren of snel vervallen.

 4. Ook zijn de Annuleringsrechten voor een Contract niet langer beschikbaar in de volgende omstandigheden:

 a. in geval van een koopovereenkomst, indien de zaken na levering onafscheidelijk (naar hun aard) vermengd raken met andere zaken.

Recht om te annuleren

 5. Onder voorbehoud zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden, kunt u dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen opzeggen.

 6. De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een andere dan de door u aangegeven vervoerder, de laatste van de Goederen fysiek in bezit krijgt. In een overeenkomst voor de levering van goederen in de loop van de tijd (d.w.z. abonnementen), is het recht om te annuleren 14 dagen na de eerste levering.

 7. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te annuleren door middel van een duidelijke verklaring waarin uw beslissing wordt uiteengezet (bijv. een brief per post, fax of e-mail). U kunt het bijgevoegde modelformulier voor annulering gebruiken, maar het is niet verplicht. In ieder geval moet u duidelijk bewijs kunnen tonen van wanneer de annulering is gemaakt, dus u kunt besluiten om het modelformulier voor annulering te gebruiken.

 8. U kunt ook het modelformulier voor annulering of een andere duidelijke verklaring van de beslissing van de Klant om het Contract op onze website te annuleren elektronisch invullen en indienen www.childrensbedshome.com. Als u van deze optie gebruik maakt, zullen wij u onverwijld een ontvangstbevestiging van een dergelijke annulering op een duurzame gegevensdrager (bijv. per e-mail) meedelen.

 9. Om de annuleringstermijn te halen, volstaat het dat u uw mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Gevolgen van annulering in de opzegtermijn

 10. Behalve zoals hieronder uiteengezet, zullen wij, als u dit Contract annuleert, alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de kosten van levering (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan als u een ander type levering kiest dan het goedkoopste type standaardlevering dat door ons wordt aangeboden).

Aftrek voor geleverde goederen

 11. Wij kunnen een aftrek maken van de vergoeding voor waardeverlies van geleverde Goederen, indien het verlies het gevolg is van onnodige behandeling door u (d.w.z. het behandelen van de Goederen verder dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Goederen vast te stellen: het gaat bijvoorbeeld verder dan het soort behandeling dat redelijkerwijs in een winkel zou kunnen worden toegestaan). Dit komt omdat u aansprakelijk bent voor die schade en als die aftrek niet wordt gedaan, moet u ons het bedrag van die schade betalen.

Tijdstip van terugbetaling

 12. Als we niet hebben aangeboden om de goederen op te halen, zullen we de terugbetaling zonder onnodige vertraging doen, en niet later dan:

 a. 14 dagen na de dag waarop wij de geleverde Goederen van u terug ontvangen, of

 b. (indien eerder) 14 dagen na de dag waarop u aantoont dat u de Goederen heeft teruggestuurd.

 13. Als we hebben aangeboden om de goederen op te halen of als er geen goederen zijn geleverd, zullen we de terugbetaling zonder onnodige vertraging doen, en uiterlijk 14 dagen na de dag waarop we op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te annuleren.

 14. Wij zullen de terugbetaling doen met hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval worden er geen kosten in rekening gebracht als gevolg van de terugbetaling.

Goederen retourneren

 15. Als u goederen hebt ontvangen in verband met het contract dat u hebt geannuleerd, moet u de goederen terugsturen of aan ons overhandigen in Westpoint Building, 4 Redheughs Rigg, Edinburgh EH12 9DQ, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons uw annulering van dit contract meedeelt. De termijn wordt gehaald als u de Goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U gaat ermee akkoord dat u de kosten van het retourneren van de Goederen moet dragen.

 16. Voor de toepassing van deze Annuleringsrechten hebben deze woorden de volgende betekenis:

 A.. overeenkomst op afstand overeenkomst die tussen een handelaar en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de handelaar en de consument, met uitsluitend gebruik van een of meer communicatiemiddelen op afstand tot en met het tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten;

 B. verkoopcontract een overeenkomst waarbij een handelaar de eigendom van goederen overdraagt of ermee instemt de eigendom van goederen over te dragen aan een consument en de consument de prijs betaalt of ermee instemt de prijs te betalen, met inbegrip van elke overeenkomst die zowel goederen als diensten als doel heeft.

overeenstemming

 1. Wij hebben een wettelijke plicht om de Goederen conform de Overeenkomst te leveren, en zullen niet conform zijn als deze niet aan de volgende verplichting voldoet.

 2. Bij aflevering zullen de Goederen:

 a. van bevredigende kwaliteit zijn;

 b. redelijkerwijs geschikt zijn voor een bepaald doel waarvoor u de Goederen koopt die u, voordat het Contract wordt gesloten, aan ons kenbaar hebt gemaakt (tenzij u zich niet daadwerkelijk op ons beroept, of het onredelijk voor u is om op onze vaardigheid en oordeel te vertrouwen) en geschikt bent voor elk doel dat door ons wordt aangehouden of in het Contract is uiteengezet; en

 c. voldoen aan hun beschrijving.

 3. Het is geen gebrek aan overeenstemming als de storing zijn oorsprong heeft in uw materialen.

Opvolgers en onze onderaannemers

 1. Elke partij kan het voordeel van deze Overeenkomst overdragen aan iemand anders en blijft aansprakelijk je opzichte van de andere partij voor zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. Leverancier is aansprakelijk voor de handelingen van alle onderaannemers die hij verkiest om zijn taken te helpen uitvoeren.

Omstandigheden buiten de macht van een van beide partijen

 1. In geval van een tekortkoming van een partij wegens iets buiten haar redelijke controle:

a. de partij zal de wederpartij zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is hiervan op de dag in de plaats treden; en

b. de verplichtingen van de partij worden opgeschort voor zover redelijk, mits die partij redelijk zal handelen, en de partij niet aansprakelijk is voor enige tekortkoming die zij redelijkerwijs niet kon vermijden, maar dit laat de hierboven genoemde rechten van de Klant met betrekking tot levering en enig recht op annulering hieronder onverlet.

Exclusief aansprakelijkheid

 1. Leverancier sluit aansprakelijkheid niet uit voor: (i) frauduleus handelen of nalaten; of (ii) voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid of schending van de andere wettelijke verplichtingen van leverancier. Behoudens het bepaalde in deze overeenkomst is leverancier niet aansprakelijk voor (i) schade die voor beide partijen redelijkerwijs niet voorzienbaar was op het moment dat de Overeenkomst tot uitvoering van de Overeenkomst werd gesloten, of (ii) verlies (bijvoorbeeld winstverlies) aan het bedrijf, de handel, het ambacht of het beroep van de Klant die niet door een Consument zou worden geleden - omdat de Leverancier van mening is dat de Klant de Goederen niet geheel of hoofdzakelijk voor zijn bedrijf koopt , handel, ambacht of beroep.

Toepasselijk recht, jurisdictie en klachten

 1. Het Contract (inclusief eventuele niet-contractuele zaken) wordt beheerst door het recht van Engeland en Wales.

 2. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Engeland en Wales of, indien de Klant in Schotland of Noord-Ierland woont, aan de rechtbanken van respectievelijk Schotland of Noord-Ierland.

 3. We proberen elk geschil te vermijden, dus we behandelen klachten op de volgende manier: Als u opmerkingen, zorgen of klachten heeft over de goederen of onze service, neem dan contact met ons op via e-mail op [email protected]

Model annuleringsformulier:

Aan
_______________
Kinderbedden Thuis
Westpoint Gebouw,
4 Redheughs Rigg,
Edinburgh
EH12 9DQ,
Schotland, Verenigd Koninkrijk


E-mailadres: [email protected]
telefoonnummer: 00441313386191 of 00447514623532


Ik/Wij[*] geef hierbij aan dat ik/Wij [*] mijn/onze [*] koopovereenkomst van de volgende goederen annuleren [*] [voor de levering van de volgende dienst [*], Besteld op [*]/ontvangen op [*]____


Naam van de consument(en):Adres van de consument(en):


 

Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt gemeld)

 

datum