Podmínky používání

Přečtěte si prosím všechny tyto podmínky.

Protože můžeme přijmout vaši objednávku a uzavřít právně vymahatelnou smlouvu bez dalšího odkazu na vás, musíte si přečíst tyto podmínky, abyste se ujistili, že obsahují vše, co chcete, a nic, s čím nejste spokojeni. Pokud si nejste něčím jisti, zavolejte nám 00441313386191 nebo 00447514623532.

Aplikace

 1. Tyto obchodní podmínky se budou vztahovat na nákup zboží vámi (zákazníkem nebo vámi). Jsme společnost Children's Bed's Home Ltd. registrovaná ve Skotsku pod číslem SC552876 se sídlem na adreseHUDSON HOUSE BUSINESS CENTRE, HUDSON HOUSE, 8 ALBANY STREET, EDINBURGH, SCOTLAND, EH1 3QB s e-mailovou adresou [email protected]; telefonní číslo 00441313386191 nebo 00447514623532; (dodavatel nebo my nebo my).
 2. Toto jsou podmínky, za kterých vám prodáváme veškeré Zboží. Objednáním jakéhokoli Zboží souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Obchodními podmínkami. Zboží můžete z Webu zakoupit pouze v případě, že jste způsobilí k uzavření smlouvy a jste starší 18 let.

Výklad

 1. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba jednající za účelem, který zcela nebo převážně stojí mimo její živnost, podnikání, řemeslo nebo povolání;
 2. Smlouva znamená právně závaznou smlouvu mezi vámi a námi o dodávce Zboží;
 3. Místo dodání znamená provozovnu Dodavatele nebo jiné místo, kam má být Zboží dodáno, jak je uvedeno v Objednávce;
 4. Trvalé médium znamená papír nebo e-mail nebo jakékoli jiné médium, které umožňuje adresovat informace osobně příjemci, umožňuje příjemci uchovávat informace způsobem dostupným pro budoucí použití po dobu, která je dostatečně dlouhá pro účely informací, a umožňuje nezměněnou reprodukci uložených informací;
 5. Zboží znamená zboží inzerované na Webových stránkách, které vám dodáme v počtu a popisu, jak je uvedeno v Objednávce;
 6. Objednávka znamená objednávku Zákazníka na Zboží od Dodavatele, jak byla předložena postupem krok za krokem uvedeným na Webové stránce;
 7. Zásady ochrany osobních údajů znamenají podmínky, které stanoví, jak budeme nakládat s důvěrnými a osobními informacemi, které od vás obdržíme prostřednictvím webových stránek;
 8. Webová stránka znamená naše webové stránky www.https://childrensbedshome.com/cs/, na kterých je inzerováno Zboží.

Zboží

 1. Popis Zboží je uveden na Webových stránkách, katalozích, prospektech nebo jiné formě reklamy. Jakýkoli popis je pouze ilustrativní a mohou se vyskytnout drobné nesrovnalosti ve velikosti a barvě dodávaného Zboží.
 2. V případě jakéhokoli zboží vyrobeného podle vašich zvláštních požadavků je vaší odpovědností zajistit, aby veškeré informace nebo specifikace, které poskytnete, byly přesné.
 3. Veškeré zboží, které se objeví na webových stránkách, závisí na dostupnosti.
 4. Můžeme provést změny ve Zboží, které jsou nezbytné pro splnění jakýchkoli platných zákonů nebo bezpečnostních požadavků. O těchto změnách vás budeme informovat.

Osobní údaje a registrace

 1. Při registraci k používání webové stránky musíte nastavit uživatelské jméno a heslo. Zůstáváte odpovědní za všechny akce provedené pod zvoleným uživatelským jménem a heslem a zavazujete se, že své uživatelské jméno a heslo neprozradíte nikomu jinému a udržíte je v tajnosti.
 2. Veškeré informace uchováváme a používáme přísně podle zásad ochrany osobních údajů.
 3. Můžeme vás kontaktovat pomocí e-mailu nebo jiných způsobů elektronické komunikace a předplacenou poštou a vy s tím výslovně souhlasíte.

Základ prodeje

 1. Popis Zboží na našich stránkách nepředstavuje smluvní nabídku k prodeji Zboží. Pokud byla objednávka odeslána na webové stránce, můžeme ji z jakéhokoli důvodu odmítnout, i když se vám pokusíme neprodleně sdělit důvod.
 2. Proces objednávky je uveden na webových stránkách. Každý krok vám umožňuje zkontrolovat a opravit případné chyby před odesláním objednávky. Je vaší odpovědností zkontrolovat, zda jste proces objednávky použili správně.
 3. Smlouva o prodeji objednaného Zboží bude uzavřena až poté, co od nás obdržíte email s potvrzením Objednávky (Potvrzení objednávky). Potvrzení objednávky vám bude zasláno až poté, co obdržíme jasnou platbu za vámi objednané zboží. Musíte zajistit, aby Potvrzení objednávky bylo úplné a přesné, a neprodleně nás informovat o všech chybách. Neneseme odpovědnost za žádné nepřesnosti ve vámi zadané Objednávce. Odesláním objednávky souhlasíte s tím, že vám zašleme potvrzení smlouvy prostřednictvím e-mailu se všemi informacemi v ní (tj. Potvrzení objednávky). Potvrzení objednávky obdržíte v přiměřené době po uzavření Smlouvy, v každém případě však ne později než dodání jakéhokoli Zboží dodávaného na základě Smlouvy.
 4. Jakákoli nabídka je platná maximálně po dobu 1 dne od jejího data, pokud ji výslovně nestáhneme dříve.
 5. Po jejím uzavření nelze provádět žádné změny Smlouvy, ať už jde o popis Zboží, Poplatky či jiné, ledaže by byla změna mezi Odběratelem a Dodavatelem písemně dohodnuta.
 6. Máme v úmyslu, aby se tyto obchodní podmínky vztahovaly pouze na Smlouvu uzavřenou vámi jako spotřebitelem. Pokud tomu tak není, musíte nám to sdělit, abychom vám mohli poskytnout jinou smlouvu s podmínkami, které jsou pro vás vhodnější a které by pro vás mohly být v některých ohledech lepší, např. poskytnutím práv jako podnikání.

Cena a platba

 1. Cena Zboží a případné další poplatky za dodání nebo jiné poplatky je ta, která je uvedena na Webu k datu objednávky nebo jiná cena, na které se písemně dohodneme.
 2. Ceny a poplatky zahrnují DPH ve výši platné v době objednávky.
 3. Musíte zaplatit zasláním údajů o vaší kreditní nebo debetní kartě s vaší objednávkou a my můžeme okamžitě přijmout platbu.

Dodávka

1. Zboží dodáme na Místo dodání v termínu nebo ve sjednané lhůtě nebo, není-li ujednáno, bez zbytečného odkladu a v žádném případě ne později než 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. .

2. V každém případě, bez ohledu na události mimo naši kontrolu, pokud nedodáme Zboží včas, můžete (kromě jakýchkoli jiných nápravných opatření) nakládat se Smlouvou u konce, pokud:

A. odmítli jsme dodat zboží, nebo pokud je dodání včas nezbytné s ohledem na všechny relevantní okolnosti v době uzavření smlouvy, nebo jste nám před uzavřením smlouvy řekli, že dodání včas je zásadní; nebo

b. poté, co jsme nedodali včas, uvedli jste pozdější lhůtu, která je přiměřená okolnostem, a my jsme v této lhůtě nedodali.

3. Pokud se Smlouvou naložíte při ukončení, vrátíme vám (kromě jiných opravných prostředků) neprodleně všechny platby provedené na základě Smlouvy.

4. Pokud jste byli oprávněni nakládat se Smlouvou při ukončení, ale neučiníte tak, nebrání vám to zrušit Objednávku jakéhokoli Zboží nebo odmítnout Zboží, které bylo dodáno, a pokud tak učiníte, (kromě toho k jiným opravným prostředkům) neprodleně vrátit všechny platby provedené podle Smlouvy za takto zrušené nebo odmítnuté Zboží. Pokud bylo Zboží doručeno, musíte nám ho vrátit.

5. Pokud jakékoli Zboží tvoří obchodní jednotku (jednotka je obchodní jednotkou, pokud by rozdělení jednotky podstatně zhoršilo hodnotu zboží nebo charakter jednotky), nemůžete zrušit nebo odmítnout objednávku na některé z těchto zboží, aniž byste zrušení nebo odmítnutí Objednávky pro ostatní z nich.

6. Souhlasíte s tím, že můžeme dodat zboží ve splátkách, pokud budeme mít nedostatek zásob nebo z jiného skutečného a spravedlivého důvodu, v souladu s výše uvedenými ustanoveními a za předpokladu, že nenesete odpovědnost za dodatečné poplatky.

7. Pokud vy nebo vámi pověřená osoba bez naší viny nepřevezmete Zboží na Místě dodání, můžeme vám účtovat přiměřené náklady na jeho uskladnění a opětovné doručení.

8. Od dokončení dodávky nebo vyzvednutí zákazníkem se zboží stane vaší odpovědností. Musíte, je-li to přiměřeně proveditelné, zkontrolovat Zboží před jeho převzetím.

Riziko a titul

1. Riziko poškození nebo ztráty jakéhokoli Zboží na vás přechází okamžikem, kdy vám bude Zboží doručeno.

2. Zboží nevlastníte, dokud neobdržíme platbu v plné výši. Pokud je celá platba po splatnosti nebo dojde k kroku směřujícímu k vašemu úpadku, můžeme se oznámením rozhodnout zrušit jakoukoli dodávku a ukončit jakékoli právo používat zboží, které stále vlastníte, a v takovém případě je musíte vrátit.

Odstoupení a zrušení

1. Objednávku můžete odvolat tak, že nám to sdělíte před uzavřením smlouvy, pokud si to jednoduše přejete změnit, a to bez udání důvodu a bez jakékoli odpovědnosti.

2. Smlouvu můžete zrušit s výjimkou jakéhokoli Zboží, které je vyrobeno podle vašich zvláštních požadavků (t Vrací doprava) tím, že nám nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy sdělíte, zda si to jednoduše přejete změnit a bez udání důvodu, a bez odpovědnosti, s výjimkou tohoto případu se musíte vrátit na kteroukoli z našich provozovny Zboží v nepoškozeném stavu na vlastní náklady. Poté vám musíme neprodleně vrátit cenu za zboží, které bylo zaplaceno předem, ale můžeme si ponechat jakýkoli samostatný poplatek za doručení. Tím nejsou dotčena vaše práva, pokud je důvodem zrušení jakékoli vadné zboží. Toto právo na vrácení je odlišné a oddělené od níže uvedených práv na zrušení.

3. Toto je a smlouva na dálku (jak je definováno níže), která má právo na zrušení (Práva na zrušení) uvedeno níže. Tato práva na odstoupení od smlouvy se však nevztahují na smlouvu na následující zboží (bez dalších) za následujících okolností:

A. zboží, které je vyrobeno podle vašich specifikací nebo je jasně personalizované;

B. zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo expiraci.

4. Práva na zrušení smlouvy také přestanou být dostupná za následujících okolností:

A. v případě jakékoli kupní smlouvy, stane-li se zboží po dodání neoddělitelně (podle své povahy) smíseno s jiným zbožím.

Právo na zrušení

5. Za podmínek uvedených v těchto Podmínkách můžete tuto smlouvu zrušit do 14 dnů bez udání důvodu.

6. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy vy nebo třetí strana, jiná než vámi určený přepravce, nabudete do fyzického držení poslední ze Zboží. U smlouvy na dodávku zboží v průběhu času (tj. předplatné) bude právo na zrušení 14 dnů od první dodávky.

7. Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jasným prohlášením uvádějícím vaše rozhodnutí (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné. V každém případě musíte být schopni prokázat jasný důkaz o tom, kdy bylo zrušení provedeno, takže se můžete rozhodnout použít vzorový formulář pro zrušení.

8. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoli jiné jednoznačné prohlášení o rozhodnutí Zákazníka odstoupit od smlouvy můžete také elektronicky vyplnit a odeslat na našich webových stránkách www.https://childrensbedshome.com/cs/. Pokud využijete tuto možnost, neprodleně vám zašleme potvrzení o přijetí takového zrušení na trvalém médiu (např. e-mailem).

9. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když odešlete sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Účinky zrušení ve lhůtě pro zrušení

10. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (kromě dodatečných nákladů vzniklých v případě, že jste zvolili jiný než nejlevnější typ doručení), s výjimkou případů uvedených níže. námi nabízeného standardního doručení).

Sleva za dodané zboží

11. Můžeme provést srážku z náhrady za ztrátu hodnoty jakéhokoli dodaného Zboží, pokud je ztráta důsledkem zbytečné manipulace z vaší strany (tj. manipulace se Zbožím nad rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Zboží : např. jde nad rámec manipulace, která by mohla být přiměřeně povolena v obchodě). Je to proto, že jste odpovědní za tuto ztrátu, a pokud nebude tato srážka provedena, musíte nám uhradit částku této ztráty.

Načasování úhrady

12. Pokud jsme nenabídli vyzvednutí Zboží, vrátíme peníze bez zbytečného odkladu, nejpozději však:

A. 14 dní po dni, kdy od vás obdržíme zpět jakékoli dodané Zboží, popř

B. (pokud dříve) 14 dní po dni, kdy prokážete, že jste zboží odeslali zpět.

13. Pokud jsme nabídli vyzvednutí Zboží nebo pokud nebylo žádné Zboží dodáno, vrátíme peníze bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této Smlouvy.

14. Úhradu provedeme pomocí stejných platebních prostředků, které jste použili pro počáteční transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v žádném případě vám nebudou v důsledku refundace účtovány žádné poplatky.

Vrácení zboží

15. Pokud jste obdrželi Zboží v souvislosti se Smlouvou, kterou jste zrušili, musíte Zboží odeslat zpět nebo nám je předat na adrese Westpoint Building, 4 Redheughs Rigg, Edinburgh EH12 9DQ bez prodlení a v každém případě nejpozději do 14. dnů ode dne, kdy nám sdělíte své zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů. Souhlasíte s tím, že budete muset nést náklady na vrácení Zboží.

16. Pro účely těchto práv na zrušení mají tato slova následující význam:

A. smlouva na dálku se rozumí smlouva uzavřená mezi obchodníkem a spotřebitelem v rámci organizovaného systému prodeje nebo poskytování služeb na dálku bez současné fyzické přítomnosti obchodníka a spotřebitele, s výhradním použitím jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku do doby včetně ve kterém je smlouva uzavřena;

B. smlouva o prodeji se rozumí smlouva, na jejímž základě obchodník převádí nebo souhlasí s převodem vlastnictví zboží na spotřebitele a spotřebitel zaplatí nebo souhlasí s úhradou ceny, včetně jakékoli smlouvy, jejímž předmětem je zboží i služby.

Shoda

1. Máme zákonnou povinnost dodat Zboží v souladu se Smlouvou a nesplníme, pokud nesplní následující povinnost.

2. Při dodání zboží:

A. mít uspokojivou kvalitu;

B. být přiměřeně vhodné pro jakýkoli konkrétní účel, pro který kupujete zboží, o kterém jste nás informovali před uzavřením smlouvy (pokud se ve skutečnosti nespoléháte nebo je pro vás nepřiměřené spoléhat se na naše schopnosti a úsudek) a být vhodné k jakémukoli účelu námi nabízenému nebo stanovenému ve Smlouvě; a

C. odpovídat jejich popisu.

3. Nejedná se o nevyhovění, pokud má selhání původ ve vašich materiálech.

Nástupci a naši subdodavatelé

1. Kterákoli strana může převést prospěch z této smlouvy na někoho jiného a bude vůči druhé straně odpovídat za své závazky vyplývající ze Smlouvy. Dodavatel bude odpovědný za jednání všech subdodavatelů, které si vybere, aby pomohli plnit své povinnosti.

Okolnosti, které nemůže žádná ze stran ovlivnit

1. V případě jakéhokoli selhání strany kvůli něčemu, co je mimo její přiměřenou kontrolu:

A. strana o tom informuje druhou stranu, jakmile to bude rozumně proveditelné; a

b. závazky strany budou pozastaveny, pokud to bude přiměřené, za předpokladu, že tato strana bude jednat přiměřeně a strana nebude odpovědná za jakékoli selhání, kterému se nemohla rozumně vyhnout, to však nebude mít vliv na výše uvedená práva zákazníka týkající se dodávky a jakékoli právo na zrušení, níže.

S vyloučením odpovědnosti

1. Dodavatel nevylučuje odpovědnost za: (i) jakýkoli podvodný čin nebo opomenutí; nebo (ii) za smrt nebo zranění způsobené nedbalostí nebo porušením jiných právních povinností dodavatele. S výhradou toho nenese dodavatel odpovědnost za (i) ztrátu, kterou nemohly obě strany rozumně předvídat v době uzavření smlouvy, nebo (ii) ztrátu (např. ušlý zisk) v podnikání, živnosti, řemesle Zákazníka. nebo povolání, které by Spotřebitel netrpěl – protože se Dodavatel domnívá, že Zákazník nekupuje Zboží zcela nebo převážně pro své podnikání, živnost, řemeslo nebo povolání.

Rozhodné právo, jurisdikce a stížnosti

1. Smlouva (včetně jakýchkoli mimosmluvních záležitostí) se řídí právem Anglie a Walesu.

2. Spory lze předkládat jurisdikci soudů Anglie a Walesu nebo, pokud Zákazník žije ve Skotsku nebo Severním Irsku, u soudů Skotska nebo Severního Irska.

3. Snažíme se vyhnout jakémukoli sporu, proto stížnosti řešíme následujícím způsobem: Pokud máte ke Zboží nebo naší službě jakoukoli připomínku, obavu nebo stížnost, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected]

Formulář pro zrušení modelu:

Na
________________
Children's Beds Home
Budova Westpoint,
4 Redheughs Rigg,
Edinburgh,
EH12 9DQ,
Skotsko, Spojené království


E-mailová adresa: [email protected]
Telefonní číslo:00441313386191 nebo 00447514623532


Já my[*] hereby give notice that I/We [*] cancel my/our [*] contract of sale of the following goods [*] [for the supply of the following service [*], Ordered on [*]/received on [*]______________________(Datum přijetí)


Jméno spotřebitele (spotřebitelů):Adresa spotřebitele (spotřebitelů):


 

Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě)

 

Datum